Göteborg

I Göteborg är det framförallt de mer tekniskt orienterade förvaltningarna som gått i bräschen för att arbeta med sensorer och uppkopplade enheter. På senare år har IoT haft stark närvaro i två satsningar som båda syftar till att förbättra stadsmiljön. Den första, Luft och Vatten (LoV) med IoT , är ett Vinnova-finansierat projekt som syftar till att med hjälp av sensorer övervaka luft- och vattenkvalitet i samband med byggnationen av Västra Länken i Göteborg. På så vis kan man kontinuerligt övervaka arbetets miljöpåverkan och snabbt sätta in åtgärder samt varna allmänheten vid eventuella utsläpp.

Den andra större satsningen går under namnet ElectriCity och beskriver ett samarbete med externa aktörer där man tillsammans utvecklar lösningar för hållbart resande med kollektivtrafik. Utöver eldrivna bussar på ett antal utvalda linjer testar såväl privata företag som forskare nya tjänster som syftar till att göra kollektivt resande än mer attraktivt och miljövänligt.