Helsingborg

Inom Helsingborgs kommun ser man IoT som en strategisk fråga och jobbar aktivt med olika sätt att  tillämpa ny teknik och nya tankesätt i syfte att förbättra och effektivisera verksamheten under det man kallar för smarta Helsingborg. Bland annat genomför man nu projektet H+ som syftar till att bygga helt nya stadsdelar där uppkopplade enheter skall vara den del i att övervaka och i förlängningen reducera matspill, energi och vattenflöden. Bland annat har Helsingborgs kommun låtit installera ett kostnadseffektivt stadstäckande LoRa (Low-Powered, Long-Range) nätverk och jobbar nu aktivt med att utvärdera denna teknik samt utveckla olika sätt att nyttja dess möjligheter. En central del i detta arbete är utvecklingen av användarcase där man kan konkretisera nyttor och fördelar med att införliva ny teknik och nya perspektiv i planering och översikt av kommunens processer.

Man jobbar även aktivt med olika sätt att utveckla användningen och tillgängligheten av data för att säkerställa kvalitet och nyttoskapande för olika aktörer. För kommunen själv ser man stora möjligheter att tillämpa IoT för att generera information som kan bli en viktig del i beslutsunderlag för framtida investeringar inom t.ex. trafikplanering. För kommuninnevånare ser man andra möjligheter, t.ex. att anpassa gatubelysning för att passa rådande väder eller skapa stämning i samband med olika evenemang i staden.