Luleå

I Luleå använder man främst IoT i form av etablerade branschlösningar inom tekniska förvaltningar. Med hjälp av sensorer som kontinuerligt rapporterar status kan man per distans övervaka reningsverk, pumpstationer och liknande anläggningar vilket skapar möjligheter att tillmötesgå strikta lagkrav utan tidskrävande och kostsam manuell kontroll av flöden och vattenkvalitet. På så vis frigörs personella resurser till andra sysslor som annars skulle behövt lägga mycket tid på resor mellan anläggningar snarare än produktivt arbete. Samtidigt som man uppskattar nyttorna är man också medveten om riskerna då man vid ett tillfälle råkat ut för att en kylanläggning blivit ”hackad”, d.v.s. utsatt för intrång av otillbörlig part. Intrånget gjorde ingen bestående skada, men skapade medvetenhet om vikten av att beakta säkerhetsaspekten.