Eskilstuna

I Eskilstuna ser man nyttor med IoT inom såväl vård och omsorg som de mer tekniska förvaltningarna. Inom vården använder man fallsensorer som känner av om en vårdtagare har trillat omkull eller trillat ur sängen nattetid. På så vis har vårdpersonal möjlighet att med kort varsel kunna bistå vårdtagaren även om denne inte har möjlighet att själv kalla på hjälp.

I kommunala fastigheter använder man uppkopplade enheter för att övervaka och sammanställa data kring t.ex. flöden och temperatur. På så vis ser man goda möjligheter att analysera hur lokaler används och hitta möjligheter att minska förbrukningen av el och vatten i kommunala fastigheter. Man tillämpar även sensorer inom stadsledning där man mäter trafikflöden och nyttjandegraden av parkeringsplatser. Denna data kan utgöra underlag för framtida utveckling av stadens vägnät och infrastruktur.