Växjö

I Växjö nyttjar man i första hand uppkopplade lösningar inom de mer tekniskt orienterade förvaltningarna. Man använder sig av uppkopplade enheter för att läsa ut vatten- och elförbrukning i kommunala fastigheter vilket möjliggör översyn av kostnader samt möjlighet att vidta åtgärder om förbrukningen skulle avvika från det normala (då det kan vara tecken på ett fel som behöver åtgärdas).

Vidare använder man sig av sensorer i samband med kommunen sophantering där varje sopkärl är försett med en RFID-tagg som ger föremålet en egen digital identitet. Detta är i sin tur kopplat till ett informationssystem där alla upphämtningsställen är registrerade med adress och typ av kärl. När tömning sker registreras detta per automatik så att följa soptömning fortskrider som planerat. På så vis sörjer man för bättre informationskvalitet jämfört med att manuellt logga vilka hushåll som besöks på respektive datum och kan på så sätt skapa nya möjligheter för spårbarhet inom avfallshantering. Märkning med RFID skapar även möjligheter att sammankoppla sopkärl med förarnas körlistor. På så vis säkerställer man att förarna har tillgång till korrekta och uppdaterade rutter där varje adress och sopkärl visas via en dator i fordonet.