IoT för samhällsnytta i offentlig sektor

Välkommen att söka finansiering för innovativa IoT-projekt som bidrar till samhällsnytta i offentlig sektor.

IoT Sverige vill bidra till en utveckling där potentialen i sakernas internet tillvaratas i offentlig sektor.

Denna utlysning är ett steg i att stödja och driva på den utvecklingen. Vi vill vi få kommuner och regioner att i samverkan med företag, forsknings- och innovationsaktörer samt civilsamhället, utveckla och öka sin förmåga att använda IoT-lösningar och IoT-data.

Mål: ökad användning av IoT i offentlig sektor

IoT Sverige vill med årets utlysning öka Sveriges förmåga och förutsättningar för implementering av IoT-lösningar i offentlig sektor. Vi menar att IoT-teknik kan utgöra en pusselbit för att nå de övergripande Agenda 2030 målen om god hälsa, minskad ojämlikhet och hållbara samhällen.

Tre projekttyper

Vår utlysning består av ett erbjudande om att söka pengar till tre olika projekttyper. Vilken typ av projekt du bör söka beror på vad du vill uppnå med projektet, vilka du samarbetar med, projektlängd och finansieringsbehov.

Förberedelseprojekt – komma igång

Denna utlysning riktar sig till svenska kommuner och regioner som vill komma i gång med användandet av sakernas internet. Det kan till exempel handla om att ta fram en IoT-strategi, göra en kartläggning eller förstudie inom området. Projekten kan drivas på egen hand eller, med fördel, i samverkan med andra offentliga aktörer, företag, innovationsfrämjande aktörer, akademi eller forskningsinstitut. Bidrag på upp till 300 000 kr per projekt kan beviljas.
Till ansökan (Vinnova)

Prototyputvecklingsprojekt – testa

Denna utlysning riktar sig till aktörer som vill testa och utveckla IoT-idéer där sensorer, aktuatorer (ställdon) och olika typer av IoT-data används för att bidra till nytta i offentlig sektor. Projekten ska ske i samverkan med kommuner eller regioner. Det kan till exempel handla om utveckling av olika tekniska lösningar, men även organisatoriska och ekonomiska aspekter som är viktiga för att kunna använda och dra nytta av IoT-lösningar. Bidrag på upp till 2 000 000 kr per projekt kan beviljas.
Till ansökan (Vinnova)

Genomförandeprojekt – skala upp

Denna utlysning riktar sig till aktörer som i samverkan med kommuner eller regioner vill ta ett större grepp kring IoT-lösningar i offentlig sektor. Medlen kan till exempel användas till att vidareutveckla eller anpassa befintliga prototyper, till att testa lösningar i större skala eller att införa helt nya. Bidrag på upp till 5 000 000 kr per projekt kan beviljas.
Till ansökan (Vinnova)

Medfinansiering krävs

Projekt kan beviljas bidrag för maximalt 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader, det vill säga minimum 50 procent medfinansiering krävs på projektnivå.

Video – introduktion om IoT Sveriges utlysning

I denna introduktionsvideo (11:14 min) berättar Jin Moen, IoT Sveriges programchef, mer om utlysningen, finansiering och de olika projektformerna.

Video – informationsmöte med utförligare beskrivning av IoT Sveriges utlysning

Den 26/8 hölls ett informationsmöte om årets utlysning. Jin Moen, programchef på IoT Sverige, berättar mer utförligt om vad IoT Sverige vill uppnå med utlysningen, hur ansökningsprocessen går till och om vikten av att samverka med flera aktörer. Här kan du ta del av presentationen (31 min).

Så ansöker du

Ansökan kan endast göras via ett särskilt formulär i Vinnovas Intressentportal. Sista ansökningsdag är 2 november 2021 och ansökan måste vara inlämnad senast klockan 14:00. Se till att vara ute i god tid!

Så skriver du en bra ansökan

Besök vår sida Så skriver du en bra ansökan för tips om vad du ska tänka på när du söker stöd.

Delta i våra informationsträffar

Under oktober erbjuder vi rådgivning om utlysningen och ansökningsprocessen. Här hittar du alla datum samt länkar till Zoom.

Viktiga datum

Kontakta oss

Vi är intresserade att höra mer om ditt projekt. Kontakta oss om du har frågor kring utlysningen, ansökan eller något annat spännande!

Välkommen att ta del av IoT Sveriges erbjudande!

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.