Det här behöver du svara på i din ansökan!

Ansökan ska lämnas in via särskilt formulär i Intressentportalen på Vinnovas webbsida. Även projektplanen ska beskrivas i formuläret. Här kan du se exempel på hur formuläret ser ut.

Nedan finns de delar av projektet som du kommer att behöva beskriva i din ansökan, och som är specifika för denna utlysning (punkt 8-14 i ansökningsformuläret). Under vissa rubriker har vi försökt ange ytterligare information om vad vi anser det är viktigt att du lyfter fram, eller vart du kan hitta tips och inspiration. Observera att samtliga fält är obligatoriska. Om du anser att du inte kan beskriva området, ange varför.

Ett tips är att skriva projektplanen separat och klippa och klistra in i formuläret. Glöm inte att spara undervägs för att inte tappa bort redan inmatad information!

Övriga resurser och stöd i ansökningsprocessen


Projektets potential (Punkt 8)

Behovsområde

Beskriv vilket behovsområde eller verksamhetsområde i offentlig sektor som projektet fokuserar på, samt vilken skillnad IoT kan bidra med i förhållande till dagens lösningar eller arbetssätt.

Offentliga verksamheter spänner över en mängd olika områden. Vill du utveckla ett särskilt område eller vill du ta ett helhetsgrepp om hela organisationens IoT-strategi? I denna utlysningen uppmuntrar vi ett särskilt fokus på områdena Skola och utbildning, Demokrati och integration samt Hälsa, vård och omsorg där flera aktörer inom olika sektorer samverkar. Men alla verksamhetsområden kommer att bedömas på samma sätt. Däremot har vi ett portföljtänk, och söker en bredd i våra projekt.

Bidrag till samhällsnytta på olika nivåer

Beskriv på vilket sätt projektets resultat kan bidra till 1) Ett bättre liv och en hög livskvalitet för individer; 2) Nytta/värde för den deltagande och/eller andra offentliga organisationer, samt för övriga deltagande eller andra organisationer; 3) Nytta/värde på system eller samhällsnivå. OBS Alla tre nivåer ska beskrivas.

Här vill vi att ni visar hur den tänkta aktiviteten eller lösningen kan leda till nytta på kort och/eller lång sikt. Ofta är det flera aspekter som samverkar för att nytta kan förverkligas, och vi förväntar inte att ett enskilt projekt kan åstadkomma nyttan själv. Men ni bör vara medvetna om hur projektet kan bidra. Vi söker projekt som går bortom goda idéer eller demonstrerar tekniska lösningar för lösningens skull, och som kan leda till konkret nytta för många.

Omvärldsbevakning

Beskriv på vilket sätt projektet kompletterar befintliga och jämförbara projekt eller initiativ i Sverige.

IoT Sverige söker projekt som tillsammans visar på en bredd av hur IoT kan bidra till nytta. Vi uppmuntrar till kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte och förväntar oss att sökande projekt har undersökt vilka liknande initiativ som Redan finns i Sverige. Önskar ni att göra något liknande som redan finns, men kanske inte i den egna verksamheten, vill vi att ni beskriver detta. Titta gärna på våra pågående eller avslutade projekt, SKRs plattform Dela digitalt (för offentlig sektor), eller sök i Swecris-databasen som innehåller beviljade projekt från ett flertal svenska finansiärer.


Jämställdhet och hållbarhet (Punkt 9)

Jämställdhetsintegrering

Beskriv på vilket sätt projektet bidrar till ökad jämställdhet. Vilka jämställdhetsmål har projektet? Hur integreras jämställdhetsmålen i arbetet?

Se här för tips kring hur projektet kan formulera relevanta jämställdhetsmål, samt hur jämställdhetsarbetet kan integreras i projektet.

Mångfald och inkludering

Beskriv på vilket sätt projektet arbetar för att öka mångfald och inkludering inom projektets behovsområde samt projektets aktörskonstellation.

IoT Sverige har ambitionen att skapa en bättre värld för alla. Vi söker därför projekt som ser till olika gruppers behov så att alla kan dra nytta av tekniken, men också att fler bjuds in att påverka och skapa lösningar. Vi tror inte att en lösning nödvändigtvis kan lösa alla målgruppers behov samtidigt eller på en gång, men vi vill att ni är medvetna om vem som inkluderas och exkluderas, och hur detta kan åtgärdas.

Hållbarhetsmål

Vilka delmål i Agenda 2030 är mest relevanta för projektet? Beskriv hur projektet arbetar för att nå målen.

Se här för tips kring hur projektet kan integrera hållbarhetsarbetet samt ta reda på vilka delmål i Agenda 2030 som är relevanta.


Projektets mål och resultat (Punkt 10)

Projektets startläge

Beskriv projektet och aktörernas startläge, förutsättningar och bakgrund.

Här vill vi veta vilka förutsättningar som finns redan. Var har organisationen gjort tidigare. Vad har ni gjort själva och vad har ni lånat från andra? Varför vill/kan ni genomföra projektet nu?

Projektets mål

Beskriv projektets önskade slutläge och förväntade resultat.

Här vill vi förstå vilken skillnad projektet kan åstadkomma, i förhållande till startläget som beskrevs tidigare. Vad kommer ni ha, veta eller kunna efter projektet som ni inte visste innan? Vilka förutsättningar har ni skapat er? Vad kommer ni kunna vara redo för att göra i nästa steg efter genomfört projekt?

Projektets leveranser

Ange projektets planerade leveranser samt vem som ansvarar för dessa.

 • Namn på leveransen
 • Beskrivning
 • Klart när
 • Ansvarig

En leverans är något konkret som projektet ska producera eller komma fram till. Tex något som ska tas vidare av någon annan, en milstolpe edyl. Ni har möjlighet att presentera upp till 10 planerade leveranser. Det är inte antalet som är det viktiga, snarare att de är tydliga, rimliga och relevanta.

Behovsägare

På vilket sätt är projektet förankrat inom deltagande behovsägares organisation(er)? På vilket sätt är projektet relaterat till övrig relevant verksamhet hos behovsägaren?

För att projektets resultat kan bidra till nytta på riktigt, Dvs blir något mer än ett ”tomtebloss” eller en ”sidovagn till den ordinarie verksamheten”, är det viktigt att projektet bygger på faktiska behov och är förankrade hos behovsägaren, dvs den offentliga aktören. Några frågor ni kan ställa er är: På vilken direktörsnivå är projektet förankrat? Vem ansvarar för att projektet levererar? Är budget avsatt för denna typ av aktivitet? Har strategin eller inriktningen politiskt stöd?

Fortsättning av projektet

Beskriv hur projektets resultat kommer att tas vidare och vilken aktör som ansvarar för vilken del. Vilka förutsättningar krävs för att kunna göra detta? Vilka är de största utmaningarna?

Ett projekt är endast ett projekt. För att skapa förändring på riktigt behöver projektresultat tas vidare. Vad är nästa steg? Hur tänker ni säkerställa detta? Hur kan ni gå vidare? Vilka möjligheter finns? Vem kan ta stafettpinnen vidare för de olika delarna?


Projektets aktörer (Punkt 11)

Projektets ledning och bemanning

Beskriv hur projektet leds (på organisationsnivå) och hur det är bemannat (på individnivå). Vad har gjorts för att säkerställa ett jämställt projektteam? Eventuell obalans med avseende på könsfördelning vid sammansättning av projektgruppen, inklusive fördelning av makt och inflytande i projektet, ska förklaras på ett trovärdigt och för ansökan specifikt sätt.

Projektkonsortiet, dess kompetens och samverkan

Beskriv projektets aktörer samt deras respektive bidrag och roll i projektet vad gäller kunskap, resurser och ansvar. Hur säkerställs behovsägarens inflytande och engagemang i projektet? Hur säkerställer ni kontinuitet hos respektive part för hela projektperioden?

Det är viktigt att projektet består av relevanta parter och att alla nödvändiga parter finns med. Vilka parter som är nödvändiga beror självklart av projektets behovsområde och mål. Tänkt gärna brett och inkluderande, och i hela kedjan från samhälle/system till individ, eller från användare till tjänsteleverantör.

Övriga aktörer

Beskriv vilka aktörer utöver projektparterna, som kan vara relevanta att ha kontakt med eller samarbete med under eller efter projektet. Vad kommer att göras för att bjuda in eller inkludera dessa?

Det kanske inte är möjligt att få med alla önskade parter i ansökan, men ni kanske har tankar och idéer om andra typer av aktörer som borde vara med, som kan bidra till projektet, eller är viktiga för att ta resultaten vidare.

Projektavtal och IPR

Hur kommer projektavtalet tas fram och vem ansvarar för detta? Hur kommer aktörerna hantera immateriella rättigheter och nyttjande/ägande av projektresultat? Finns det särskilda utmaningar eller förhållanden mellan parterna som behöver tas hänsyn till? Vid projekt med endast en part behövs inget projektavtal.

Vi ser att det ibland kan vara utmanande att få fram ett projektavtal. Vi rekommenderar därför att villkoren i avtalet diskuteras redan under ansökan. Använd gärna Vinnovas guide till projektavtal. OBS att det är obligatoriskt att upprätta ett projektavtal mellan projektets alla parter, om projektet har fler än en (1) part.


Projektets genomförande (Punkt 12)

Aktiviteter och arbetspaket

Beskriv projektets aktiviteter och plan uppdelat i arbetspaket (AP). Det ska tydligt framgå hur aktiviteterna tar projektet från sitt startläge till slutläge, samt vilka aktörer som deltar i, utför och/eller ansvarar för respektive aktivitet.

 • Namn på arbetspaketet
 • Mål
 • Startar (datum)
 • Slutar (datum)
 • Syfte, bakgrund
 • Aktiviteter och deltagare (aktörer, roller, kompetenser)
 • Persontid totalt (personmånader)
 • Budget (kr)

Du kan lägga till upp till 10 arbetspaket. Det är har du beskriver det arbetet som ska genomföras i projektet och hur arbetet arbetet fördelas mellan de olika aktörerna.

Tidplan

Ange tidplan med utgångspunkt från projektets huvudaktiviteter samt även viktiga milstenar för projektarbetet. Projekt längre än ett år bör delas upp i tydliga etapper och delmål. En etapp kan vara 6–12 månader.

Om ni vill komplettera med en schematisk bild, kan den lämnas i frivillig bilaga.

Konkurrensutsättning

OM konkurrensutsättning är aktuellt för projektet, beskriv hur den kommer att genomföras?

Om det inte är aktuellt med en konkurrensutsättning i form av upphandling edyl i projektet, ange Ej aktuellt.

Lärande och kunskapsutbyte inom projektet

Beskriv hur projektet löpande tar tillvara lärande och erfarenheter som uppstår i projektet. Hur säkerställs samarbete och ömsesidig nytta mellan projektparterna?

Löpande erfarenheter kan tex tas tillvara genom följeforskning eller andra sätt. Projektets olika resultat och erfarenheter kan ha olika värde och relevans för de olika projektparterna. Programmet strävar efter att skapa en ökad förståelse mellan aktörer och sektorer och det ömsesidiga utbytet är därför viktigt.

Kommunikation och resultatspridning

Beskriv hur projektet kommer kommunicera och sprida resultat löpande samt vid projektslut, både inom den egna organisationen, till externa aktörer i Sverige samt internationellt.

Särskilt vid längre projekt, mer än 6 månader, är det viktigt att erfarenheter sprids löpande. Programkontoret har som uppgift att hjälpa till att sprida erfarenheter från de olika projekten, men projekten själva ansvarar för att ta fram underlag. Vilka är relevanta målgrupper för projektet att kommunicera med? Vilka internationella sammanhang eller målgrupper är av störst intresse?

Riskhantering

Beskriv vilka ni anser är projektet största risker eller utmaningar för projektet i helhet och för respektive aktör, för att projektmålen inte ska nås. Vilka konsekvenser skulle det kunna få, och hur sannolikt är det att det inträffar?


Övrigt (Punkt 13)

Komplettera gärna ansökan med perspektiv ni inte har fått möjlighet att lyfta tidigare i formuläret och som ni anser är viktiga för bedömning av projektet.

Det är valfritt att fylla i denna punkt.


Bilagor (Punkt 14)

Obligatorisk bilaga för alla

 • En (1 st) CV-bilaga som innehåller relevanta CV:n för projektledaren och samtliga nyckelpersoner. Varje CV ska vara maximalt 1 A4-sida med 12 punkters text och följa strukturen i Vinnovas CV-mall.

Övriga bilagor

 • För alla med SME-projektparter: En (1 st) bilaga som innehåller modellförsäkran från samtliga deltagande SME, en sida per SME.
 • Om finansiering sökes under stödregeln Stöd av mindre betydelse (de minimis): En (1 st) bilagan som innehåller undertecknad mall för tidigare mottaget stöd av mindre betydelse, en sida för varje part som söker detta.
 • Valfritt: En (1 st) bild-bilaga, max 4 sidor. Bilagan ska innehålla relevanta bilder för att illustrera projektbeskrivningen.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.