Göteborgs stad

goteborg

Miljöövervakning av byggprojekt

I dagens samhälle utsätts människor för höga bullernivåer och höga halter av föroreningar i både luft och dagvatten. I samband med till exempel större byggnationer, kan ännu större störningar uppstå. Göteborgs Stad tar nu fram en kommunikationsplattform (IoT) dit sensorer kopplas för att kunna hålla bättre koll på dessa föroreningar och informera allmänheten. Data som samlas in från olika källor och aktörer bearbetas och visualiseras för planering och uppföljning av åtgärder. Det kommer också att göras tillgängligt för medborgarna som öppen geodata.

Systemet kommer att testas i samband med bygget av ett av Västsveriges största infrastrukturprojekt, Västlänken – en tågtunnel som ska öka kapaciteten och minska sårbarheten för tågtrafiken. Det långsiktiga projektmålet är att kunna skala upp miljöövervakningen med IoT, som nu utvecklas, så att det kan tillämpas i fler kommuner i Sverige och internationellt.


Projekt: LoV – IoT Luft och Vatten med IoT i Göteborg

Område: Miljö

Kontaktperson: Fredrik Hallgren | E-post: Fredrik.Hallgren@ivl.se

Länk till projektet på Vinnovas hemsida