Lunds kommun & Malmö stad

Testarena för IoT-lösningar

I Lund och Malmö är fokus Smarta offentliga miljöer. Båda städerna vill jobba för att öka medborgarnas delaktighet och insyn och på så sätt skapa bättre offentliga miljöer. Projektet har som mål att hitta nyttor inom kommunala verksamheter och offentliga miljöer samt implementera innovativa lösningar på utmaningarna. Genom en öppen IoT testbädd främjar projektet att många olika företag och entreprenörer ska kunna experimentera och testa olika former av IoT-lösningar. Ambitionen är att få fram fler innovativa lösningar på de utmaningar som finns inom de offentliga miljöerna.

Genom att man i projektet försöker hitta olika sätt som gör att aktörer kan återanvända och dela information med varandra finns det en ambition att kunna skapa mer effektiva sätt att implementera IoT-lösningar. På det sättet kan en effektiv plattform för IoT-lösningar skapas i kommunerna. 

Under den första delen av projektet kommer det finnas fyra fokusområden: 

Övervakning av kritiska samhällsstrukturer: Elskåp innehåller viktig utrustning för stadens kommunikations- och elnät. För att staden ska fungera är det viktigt att den här utrustningen fungerar. Genom att använda sensorer för att övervaka skåpen ska driften göras säkrare. 

Cykeldata: IoT erbjuder idag nya möjligheter för att samla in data om cyklisters trafikbeteende och i projektet kommer man samla data dels i en app dels genom flödesmätningar för cyklar genom kameror. 

Stadsodling: och odlingar av växter i gröna miljöer är i ökande grad viktigt för städer. Odlingar har många positiva effekter och en mätning av regn, solinstrålning, vind och jordtemperatur kan optimera odlingen.

Avfallshantering: kan utvecklas genom att kopplas upp med hjälp av sensorer. Genom att mäta mängden avfall i soptunnan eller containern kan tömningen styras till när den behövs, istället för att göras efter ett schema.


Projekt: Smarta offentliga miljöer II

Område: Arbetsorganisation och ledning, affärsprocesser, övrigt

Kontaktperson: anders.trana@lund.se

Länk till projektet på Vinnovas hemsida