Prototyputvecklingsprojekt
Hälsa, vård och omsorg

Koordinerande projektpart (Koordinator)

INNOVATION SKÅNE AB

Projektledare

Magnus Wallengren (magnus.wallengren@innovationskane.com, +46766102242)

Projektets mål

Utveckla ett digitalt, Internet of Things-baserat verktyg som ökar egenvårdsförmågan och stödjer patienter att uppfylla överenskomna mål.

Projektsammanfattning

Projektet har som målsättning att utveckla ett digitalt verktyg baserat på IoT som ökar patienters egenvårdförmåga och främjar patienter som samskapare att följa överenskomna ordinationer för ökad måluppfyllelse.

Att leva med en kronisk njursjukdom är komplext och innebär många utmaningar, bland annat att i stor utsträckning anpassa sitt liv till sjukdomen och sjukvårdens krav. Bristande följsamhet till sjukåardens rekommendationer och ordinationer avseende medicinering, kost-, aktivitets- och livsstilsråd kan medföra försämrad prognos, ökat lidande och en högre mortalitet. Även samhällskostnaderna blir högre i form av bland annat ökad sjukvårdskonsumtion och minskad arbetsförmåga. Vi definierar följsamhet som i vilken utsträckning patienten följer gemensamt (mellan patient och vårdgivare) överenskomna ordinationer, det vill säga ett personcentrerat förhållningssätt baserat på att skapa ett partnerskap mellan patient och vårdgivare, där stor hänsyn tas till individens förutsättningar och önskemål.

Det uppkopplade IoT-verktyget stödjer samarbetet runt följsamhet och erbjuder relevant datainsamling, monitorering, påminnelser, positiv beteendeförstärkning, återkoppling och utbildning. Verktyget underlättar regelbunden uppföljning för att säkerställa bibehållen motivation och kvalitet i egenvården, och användarna kan därmed kallas till mottagningsbesök när behov finns varvid resurserna hos vårdgivaren används till rätt patient i rätt tid.

Projektperiod

2021-01— 2021-12

Läs mer om projektet på Vinnova här.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.