Strategiskt projekt
Hälsa, vård och omsorg

Koordinerande projektpart (Koordinator)

Region Jämtland Härjedalen

Övriga parter

Östersunds kommun samt företagen Sigma, Atea, We&Sports, PhenixID, Ortivus, ImagineCare, MidiNord och Soprasteria.

Projektets mål

Projektets övergripande mål är att bidra till att Sverige fortsatt ska ha en stark position inom life science genom att E-hälsocentrum (eHc) tillsammans med IoT Sverige underlättar innovationsinsatser och affärsutveckling inom området. Vi vill utveckla Norrland som en utvecklingsarena för distansoberoende teknik där eHc är ett utvecklingsnav och en arena som hjälper SMEs att sprida och marknadsföra deras produkter på en internationell marknad. Vi vill göra länet mer känt för dess erkända snabbhet från innovation till implementation och göra att Jämtland blir ”the e-Health county” med påföljande nya företagsetableringar inom IT- och eHälsobranschen. Genom att utveckla verksamheten finns även behov av att etablera nya företag med nya innovativa lösningar till verksamheten.

Effektiv samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv, som redan är etablerad på eHc, möjliggör utveckling och innovation av resurseffektiva nya IoT lösningar. De adresserar reella utmaningar i offentlig sektor, vilket gör att projektet också kan bidra till en förbättring av Sveriges välfärd. Via projektet kan en etablerad verksamhetsutvecklare på eHc, i samverkan med Regionens projektcentrum, fungera som en lots till nationella och internationella utlysningar. På så sätt kan den innovationsprocessen för nya IoT-lösningar accelereras via extern projektfinansiering.

Projektsammanfattning

Resultat på kort och lång sikt 

De kortsiktiga resultaten av projektet definieras i denna ansökan som resultat under projektet eller i direkt anslutning till projektavslut, dvs inom en 1-2 årsperiod. De kortsiktiga målen är att: 

  • En gemensam projektledare aktivt bidragit till att fler samarbetspartners och hyresgäster etableras på eHc i Östersund. 
  • Fler nya företag inom välfärdsteknologi är etablerade på eHc. 
  • En gemensam projektledare fungerar som en lots och i samverkan med IoT Sverige, Östersund kommuns projektkontor och Regionens projektcentrum gjort eHc till en naturlig plats att söka samarbetsaktörer i samband med IoT Sveriges öppna utlysningar och andra nationella och internationella utlysningar. 
  • eHc medför att fler innovativa IoT-initiativ med koppling mot vård och omsorg startas.
  • Kommunikativa insatser har synliggjort eHc-konceptet för övriga Sverige. 

De långsiktiga målen med projektet definieras som resultat 1-4 år efter projektets avslut. De långsiktiga målen är att: 

  • Jämtlands län och övriga Norrland har blivit en etablerad, och i Norden och EU välkänd utvecklingsarena för IoT inom offentlig sektor, speciellt inom distansoberoende teknik. 
  • Det finns en anställd på eHc med ansvar att fortsätta utveckla eHc-konceptet och samverka med IoT Sverige och andra Vinnova-initiativ. 
  • Fler eHc eller motsvarande strukturer etableras i Sverige. 
  • En ökad samverkan mellan fler etablerade eHc eller motsvarande strukturer sker. På så sätt kan en viss nationell koordination av innovationsinsatser inom offentlig sektor möjliggöras. 
  • Projektet möjliggjort IoT lösningar som bidragit till en jämlikare sjukvård och omsorg, även för de som bor i glesbygd. 

Projektperiod

2021-01 — 2022-12

Läs mer om projektet på Vinnova här.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.