Arbetsgrupp
Ökad IoT-förmåga, samverkan

Är du intresserad av att delta i arbetsgruppens verksamhet? Kontakta projektledare Christer Åhlund.

Projektet som genomförs i formen av en arbetsgrupp har som mål att bidra till IoT Sveriges arbete genom att öka medvetenheten och kunskap gällande IoT-säkerhet inom offentlig sektor med fokus på IoT Sveriges tematiska områden. Bakgrunden är det stora intresse som ämnet väckte på IoT Sveriges årsmöte 2019 vilket gav ett gott underlag för att etablera en arbetsgrupp.

I och med att användning av IoT inom samhället breder ut sig mer och mer ökar också vikten av att utrustning och system utformas på ett säkert och robust sätt.  Säkerhet inom IoT är ett område som jämfört med övrig cybersäkerhet är ett relativt nytt och eftersatt område. Det saknas bl.a. regelverk för certifiering av IoT utrustning och kunskaps och forskningsläget inom området är svagt.

En av orsakerna till situationen, och därmed också bidrar till ökade risker, är en generell kunskapsbrist bland aktörer som ansvarar för anskaffandet av utrustning och system. Vidare saknas ofta rutiner och ansvar för ett säkert vidmakthållande genom uppgraderingar av befintliga system.

Arbetet i arbetsgruppen delades upp i två faser där den första delen under Q1 2020 omfattande en utredning och kartläggning av området följt av en plan för arbetet fram till årskonferensen 2020.

Arbetsgruppen har under Q1 etablerat kontakt med IoT Sveriges hubbar i Solna, Göteborg, Skellefteå och andra aktörer såsom RISE, IoT projektet City as a platform, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF), IoT Security Foundation, Vinnova mfl.

Vid kontakterna har det tydligt framkommit att det saknas en allmän brist på säkerhetsfokus inom detta område. Inom innovationsprojekten har man i de flesta fall valt att fokusera på funktionella krav och valt att avgränsa sig från säkerhetsfrågorna. Vidare har det framkommit ett stort allmänt behov att det tas fram riktlinjer och vägledning för beställare av IoT system/tillämpningar som kan användas i tidiga projektfaser, upphandlingar och lösningsdesign. I det fortsatta arbetet avser gruppen att fördjupa arbetet genom en närmare samverkan med bl.a. IoT Security Foundation, SKR (Klassa för IoT), SSNF och hjälpa till som en expertgrupp och stöd  inom IoT säkerhet  gentemot andra grupper/hubbar inom IoT Sverige.

Projektledare: Christer Åhlund, Luleå tekniska universitet

Projektperiod: Januari 2020-oktober 2021 – Beviljat stöd: 125 tkr – Länk till projektet på Swecris – Länk till projektet hos Vinnova

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.