Genomförandeprojekt
Hälsa, vård och omsorg

Koordinerande projektpart (Koordinator)

REGION ÖSTERGÖTLAND

Projektledare

Claes Otterborg (claes.otterborg@regionostergotland.se, 072-2152311)

Projektets mål

Att säkerställa en realtidsbild över lagersaldot på artiklar längst ut i materialförsörjningskedjan med hjälp av IoT, samt att följa artikeln från inköp till förbrukning.

Projektsammanfattning

Dagens vårdsystem står inför stora utmaningar där ett ökat vårdbehov behöver tillgodoses med knappa resurser. En nyckelfråga är effektiva och fungerande varuflöden av läkemedel och förbrukningsmaterial. Med detta flöde avses aktiviteter såsom inköp/upphandling, kvalitetssäkring, lagring och leveranser av produkter, samt ett välfungerande informationsflöde.

Vårdens varuflöden består idag av ett fragmenterat lapptäcke med olika aktörer, olika utförarorganisationer (allmänna och privata), transporter och lagernoder som är omgärdade av komplexa regelverk, manuell hantering och IT-system med begränsad kompatibilitet. Förutsättningarna för att uppnå snabbhet och anpassningsförmåga i dessa flöden är således mycket utmanande och behovet av mer samverkan är därför stort. Detta blev särskilt tydligt under Covid-19 krisen.

Förbättringspotentialen är således mycket stor. En nyckelfråga är att ha kontroll på den faktiska förbrukningen längst ute i kedjan, dvs så nära användarna som möjligt. Genom att ha denna kontroll är det möjligt att bygga upp system där flertalet aktiviteter, såsom tex orderläggning, kan ske automatiskt. Det saknas idag kontroll på vad som lagras vart och i vilka mängder på verksamhetsförråd.

Målet med detta projekt är att mäta förbrukningen i sista ledet i flödet (dvs i förråden på enheten). Vi kommer att utvärdera olika tekniska lösningar som fungerar på olika typer av material såsom läkemedel, förbrukningsvaror och textilier. Detta kommer att testas i olika sorters verksamheter både i Region Östergötland samt kommunerna Linköping och Kinda.

Efter genomfört projekt är målet att ha ett generiskt empiriskt kunskapsmaterial som kan användas för upphandling vid storskalig implementering av lösningar.

Projektperiod

2021-02— 2023-02

Läs mer om projektet på Vinnova här.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.