Skellefteå kommun

Ökad trygghet med flexibel hemtjänst

Befolkningssammansättningen i Sverige förändras till att bestå av en större andel barn och äldre, med en allt mindre del i arbetsför ålder som ska ta hand de andra grupperna. Sverige är dessutom ett land med mycket glesbygd och långa avstånd vilket bidrar till fler utmaningar kring vård och omsorg för äldre. För att vi ska kunna upprätthålla samma kvalitet och trygghet för äldre krävs det nya innovationer och lösningar inom hemtjänsten.

I det här projektet skapas nya lösningar genom att använda IoT-enheter i de äldres hem. Enheterna används för att upptäcka händelser som kan kräva tillsyn. När en sådan händelse upptäcks, kan till exempel ett meddelande skickas, till en anhörig eller personal inom omsorgen. Detta ger flera positiva effekter, eftersom insatserna kan sättas in när det behövs, och inte bara schemalagt. Det sparar restid och resurser när allt står rätt till och ger personer möjlighet att bo hemma längre.

Genom att sätta upp IoT-enheter i bostäder och koppla dem till en öppen teknikplattform, kommer projektet finna nya tjänster och möjligheter inom hur IoT kan användas för att förenkla vardagen och skapa en större trygghet. IoT-enhetens sensorer skickar data till teknikplattformen som bearbetar data från flera olika IoT-enheter till information om aktiviteter. Vid en avvikelse från sitt vanliga mönster meddelas anhöriga och/eller kommunal vård och omsorg, i en målsättning att skapa ett tryggare boende.

Projektet ska genom fallstudier se hur olika delsystem kan kopplas ihop och tillsammans skapa en portfölj av tjänster som kan erbjudas de boende, allt beroende på just dennes enskilda behov. Det finns idag pilotlägenheter i Skellefteå och under projektet ska implementering även ske i Uppsala kommun och Kiruna kommun. Kommunerna har olika förutsättningar vilket ger en möjlighet att se hur lösningen fungerar i olika kontexter. Ambitionen är att det hela ska bli en del i det självklara utbudet kring eHälsa.


Projekt: Internet of Things inom Vård och omsorg (IVo)

Område: Omsorg, hälsa, boende

Kontaktperson: Petra Liuski | petra.liuski@skelleftea.se

Länk till projektet på Vinnovas hemsida