Första steget i tävlingen nu avslutad

Sista dag för att skicka in bidrag till denna tävling har nu passerat. Vi kommer nu att arbeta vidare med de förslag som kommit in. När vi är helt klara kommer vi att utvärdera och eventuellt justera processen. Ambitionen är att denna tävling ska kunna öppna igen under hösten 2018.

Vill ni utveckla teknik som löser problem inom offentlig sektor?

Nu har små och medelstora företag chansen att inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige tävla om bidrag för att ta fram nya innovativa och tekniska lösningar som gör nytta inom offentlig sektor. Ni får stöd för att formulera lösningar på kommuners problem. Genom denna tävling kan ni nå nya kunder, utveckla innovativa lösningar och hitta nya samarbetspartners.

IoT Sverige har, som en del av satsningen IoT för innovativ samhällsnytta, beslutat att genomföra en tävling riktad till små och medelstora företag (SME). Denna tävling utgår, liksom programmets större utlysningar, från det offentligas behov. Genom att låta ett antal offentliga organisationer formulera problem de vill ha lösta och koppla samman dessa med SME:er hoppas vi kunna bidra till att lösa offentliga organisationers utmaningar och problem med innovativ och banbrytande teknik.

Vi har i dagsläget tre olika problemformuleringar.

Kommer du ifrån en SME som tillsammans med behovsägaren vill ta fram en lösning på ett av dessa problem? Fyll i formuläret nedan.

När vi har fått in ett antal lösningar på varje problem kommer vi att ha en granskningsprocess. Granskningsprocessen är uppdelad i två steg. I det första steget anlitas en oberoende expert som går igenom förslagen, bedömer dem och beslutar vilka förslag som går vidare till steg två, eventuellt med kommentarer om förbättringar.

De företag vars förslag går vidare till steg två blir inbjudna till rundabordssamtal med experten och problemägaren. Utifrån dessa möten väljer sedan problemägaren, med stöd av experten, ut vilket företag man vill fortsätta arbetet med. Det utvalda företaget lämnar sedan tillsammans med problemägaren in en ansökan till Vinnova.

 


Formalia

Maximalt kan projektet få en finansiering på 300 000 kronor för delfinansiering av företagets insats. Den offentliga aktören eller det kommunala bolaget förväntas bidra med sina egna insatser.

Vinnova kommer att maximalt kunna finansiera hela ansökan med 50 %.

Små- och medelstora företag

För att deltaga i tävlingen måste bidraget vara inskickat av en SME. I denna tävling utgår vi ifrån EU:s definition av små- och medelstora företag enligt följande.

 • Som medelstora räknas de företag som har mellan 50 och 249 anställda och har en årsomsättning om högst 50 miljoner euro eller en årlig balansomsättning om högst 43 miljoner euro.
 • Små företag är de som har mellan 10 och 49 anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år.
 • Mikroföretag är de som har färre än 10 anställda och högst 2 miljoner euro i årsomsättning och balansomslutning.

Försumbart stöd

Företaget kan få hela sin del av projektet betald via Vinnova om finansieringen kan ses som försumbart stöd. Detta om företaget maximalt har mottagit ett statligt stöd motsvarande 200 000 euro under de senaste tre åren, inklusive det här sökta stödet.

I så fall måste en blankett från Vinnova fyllas i och bifogas till ansökan. Hämta ”Blankett för intyg om försumbart stöd” här. Frågor om försumbart stöd besvaras av Joanna Franzén, Vinnova .

Ej försumbart stöd

Om finansieringen till företaget inte kan ses som försumbart stöd måste företaget till viss del finansiera sina insatser. Hur stor del detta är beror på vilken form av projekt som ska genomföras. För samverkansprojekt där experimentell utveckling genomförs är den maximala stödnivån för små företag 60 %. Se vidare de regler som finns för statligt stöd som finns publicerade på Vinnovas hemsida.

Notera att alla kostnaderna i projektet måste vara stödberättigade. Detta kan till exempel vara personalkostnader för forskning eller utveckling eller kostnader för resor och material som uppkommit på grund av projektet. Se vidare Vinnovas guide för stödberättigade kostnader [pdf]. Frågor om stödberättigade kostnader besvaras av Joanna Franzén, Vinnova .

Bedömning

IoT Sverige kommer tillsammans med Vinnova att tillsätta en bedömningsgrupp. Bedömningsgruppen kommer bedöma alla lösningar utifrån följande:

 • Hur kommer finansieringen från Vinnova göra skillnad och bidra till innovation?
 • Bidrar lösningen till nyhets- och innovationshöjd eller är lösningen redan en färdig produkt?
 • Är lösningen genomförbar?
 • Kan lösningens förväntade resultat samt innovativa värde nyttjas i andra verksamheter?

Tidsplan

 • Preliminärt datum för inlämning av förslag via denna hemsida:  23 februari 2018.
 • Preliminärt datum för rundabordssamtal: Mars 2018.
 • Preliminärt datum för projektbeslut: Mars 2018.
 • Preliminärt datum för projektstart: April 2018.
 • Preliminärt datum för projektavslut: December 2018.

Projekten ska vara korta och maximalt ta 9 månader att genomföra, inklusive sommarsemester.


Problemformuleringar

Vi har för närvarande tre problem som söker lösningar. Nedan presenteras varje projekt översiktligt. Fullständig problemformulering finns som PDF under respektive rubrik.

Gamification

Umeå energi vill bidra till minskad energianvändning hos slutanvändare. Detta kan uppnås genom beteendeförändringar. Användarna behöver stimuleras och ges möjligheter att enkelt kunna påverka och styra sitt energiutnyttjande. Från Umeå energi skulle vi vilja testa spelliknande former med inslag av tävlingsmoment, gamification, som ett nytt sätt att visualisera data och få användarna att agera annorlunda.

Fullständig problemformulering [PDF]

Lora parkeringssensorer i Lund

LKP äger och/eller förvaltar ca 40 markparkeringar i Lund och har idag ca 7.000 parkeringsplatser i Lund. Idag finns inget ekonomiskt fördelaktigt sätt att presentera information om beläggning på markanläggningar till våra kunder. Sensorer med riktningslogik i infarter och utfarter skulle kunna lösa detta problem och våra kunder skulle slippa köra runt och leta parkeringar. Tanken med projektet är att testa sensorer som räknar beläggningsgraden på två av våra anläggningar: Arena Park plan 1 och uteparkeringen vid Arena Park.

Fullständig problemformulering [PDF]

Undermätning Solceller

Ansökan adresserar behovet av att kostnadseffektivt mäta och visualisera solcellsproduktionen på en flerfamiljsfastighet. Mätningen skall kunna ligga till grund för nettodebitering av elförbrukning och de boende i huset ska stimuleras till att använda den producerade solcellselen när produktionen är som bäst. Fastighetsägaren vill även nyttja solcellsproduktionen till gemensamhetsytor vid rätt tillfällen.

Fullständig problemformulering [PDF]