IoT Sveriges stadgar

Fastställda av chefen för UU Innovation, Uppsala universitet 20181024.

ALLMÄNT

För att stadgarna ska vara giltiga måste de vara antagna vid en av IoT Sveriges årliga partstämmor samt fastställda av prefekt eller motsvarande vid den avdelning där programkontoret har sin organisatoriska hemvist.

1.      Bakgrund

Strategiska innovationsprogram är en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsning på Strategiska innovationsområden där näringsliv, offentlig sektor och akademi kraftsamlar för ökad internationell konkurrenskraft och för att hitta lösningar på globala samhällsutmaningar.

Vinnova beslöt den 19 maj 2014 att bevilja Uppsala universitets ansökan om koordineringsansvar för det strategiska innovationsprogrammet Internet of Things i Sverige, IoT Sverige. IoT Sverige utgörs av en partförsamling, en styrelse och ett programkontor. Styrelsen tillsätts av partförsamlingen vid den årliga partstämman. Utvecklingen av programmet och finansiella beslut/rekommendationer fattas av styrelsen. Programkontoret leds av en programchef vilken leder programmets verksamhet.

Programkontoret för IoT Sverige är genom beslut av prefekt vid institutionen för informationsteknologi inrättat vid Uppsala universitet den 15 september 2014. Från och med 1 juli 2018 är programkontoret för IoT Sverige placerat vid UU Innovation (UUI) enligt beslut av rektor den 19 juni 2018 (UFV 2018/1029).

Visionen för IoT Sverige är att svensk offentlig sektor ska bli världsledande i att nyttja möjligheterna med Internet of Things (IoT) i samverkan med näringsliv och akademi. Syftet med IoT Sverige är att skapa förutsättningar för hållbara IoT-baserade lösningar på globala samhällsutmaningar och därigenom en ökad internationell konkurrenskraft för Sverige.

2.      Organisation och ledning

Organisationen består av medlemmar (parter), en styrelse och ett programkontor. Partförsamlingen utgörs av de organisationer som är medlemmar i IoT Sverige och styrelsen väljs bland representanter från de organisationer som ingår i partförsamlingen. Programmet har en programchef med tillhörande programkontor, vilket sköter programmets drift.

PARTSKAP

3.      Krav för part i IoT Sverige

Part i IoT Sverige utgörs av organisationer som bedriver en verksamhet som har en tydlig koppling till IoT. För att bli part i IoT Sverige ska den sökande organisationen bedriva en verksamhet i enlighet med svensk lag utan anmärkning från Skatteverket eller annan myndighet.

Styrelsen beslutar vilka som godkänns vara part i IoT Sverige. Part i IoT Sverige förbinder sig att:

 • Stödja programmets mål, strategier och aktiviteter
 • Stödja programmet genom eget arbete och/eller kontant finansiering och/eller tillhandahålla information och teknik
 • Både internt och externt uttrycka ambition att nyttja programmets resultat

Som part i IoT Sverige förväntas man också delta i den årliga workshoppen för parter samt på partstämman.

4.      Ansökan om partskap

Ansökan om partskap ska skickas in till programkontoret och bestå av:

 1. Undertecknad avsiktsförklaring som skickas in till programkontoret. I denna avsiktsförklaring förklarar sökande organisation sitt stöd till IoT Sverige och anger vilka resurser i form av finansiella medel och/eller eget arbete som avsätts för att stödja programmet. Genom att underteckna avsiktsförklaringen intygas även att sökande organisation har läst igenom programmets stadgar, dvs detta dokument.
 2. Uppgifter om sökande organisation samt angivande av kontaktperson vid sökande organisation.

5.      Avsluta partskap

Part kan när som helst avsluta sitt medlemskap i IoT Sverige förutsatt att part inte har representant i styrelsen. Anmälan om utträde ur IoT Sverige ska vara skriftligt.

6.      Partskapets fördelar

Som part är organisationen en del av den partförsamling som väljer IoT Sveriges styrelse, ordförande och valberedning vid den årligen återkommande partstämman. Parten kan av valberedningen tillfrågas om att delta i IoT Sveriges styrelsearbete. Parter i programmet erhåller regelbundet nyhetsbrev som beskriver IoT Sveriges verksamhet. Som part blir man också inbjuden till en årlig workshop och arbetsgrupper vars syfte är att utveckla IoT Sverige, samt andra arrangemang som IoT Sverige organiserar.

STYRELSEN

7.      Valberedning

Valberedningens uppdrag är att föreslå storlek och sammansättning på styrelsen enligt de ramar som anges nedan samt under avsnitt 10. Valberedningen ska också föreslå ny valberedning. Valberedningen ska bestå av två till fyra personer.

I sitt arbete med att ta fram förslag på styrelse skall valberedningen sträva efter en jämn könsfördelning, rimlig balans mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi, representation från så stora delar av landet som möjligt, samt en storlek på styrelsen som möjliggör ett effektivt arbete.

8.      Styrelsens ansvar

Styrelsen ansvarar för verksamheten inom det strategiska innovationsprogrammet för sakernas internet (IoT Sverige) och att programmet följer de instruktioner som Vinnova fortlöpande ger programmet. Styrelsen har ett ansvar att agera utifrån en helhetssyn och tillse att programmet är sammanlänkande och kompletterande till övriga insatser inom det strategiska innovationsområdet.

9.      Styrelsens uppgifter

Styrelsen föreslår planer och aktiviteter som skall ingå i verksamhetsplanen för IoT Sverige och ser till att IoT Sverige har en effektiv organisation och ledning. Styrelsen har också till uppgift att se till att de aktiviteter som initieras är i linje med IoT Sveriges intentioner samt att de bidrar till att programmets övergripande mål uppnås. Dessutom ska styrelsen se till att IoT Sveriges mål och planen för att nå dessa med jämna perioder ses över och uppdateras.

Styrelsen har beslutsansvar och beslutar om:

 • Verksamhet för IoT Sverige
 • Rekommendationer till Vinnova för innehåll och inriktning på utlysningar inom IoT.
 • Rekommendationer till Vinnova för innehåll, inriktning och genomförare för övriga projekt inom IoT.
 • Rekommendation till Vinnova rörande beviljande av ansökningar.
 • IoT Sveriges organisation i form av tillsättande av arbetsgrupper och kommittéer.
 • Tillsättning av vice ordförande i styrelsen.
 • Budget för programmets aktiviteter.

10. Styrelsens sammansättning

Styrelsens ledamöter utses på IoT Sveriges partstämma. Styrelsen består av minst 8 och maximalt 12 ledamöter varav en ordförande och en vice ordförande. Varje år väljs hälften av styrelseledamöterna. Om ordförande ej kan fullfölja sitt uppdrag ersätts ordförande av vice ordförande fram till kommande partstämma. Ordförande väljs för en period på två år. Styrelsen utser inom sig en vice ordförande för en period på två år. En styrelseledamot väljs för en period på två år och kan därefter omväljas. En ledamot bör dock inte omväljas mer än en gång. Uppdraget som ledamot är personligt. Dock måste den organisation som ledamot är affilierad till vara part till IoT Sverige under hela ledamotens mandatperiod.

11. Styrelsens arbetsformer

Styrelsen tillträder direkt efter partstämman via ett konstituerande styrelsemöte då vice ordförande utses det år då ordförande inte har valts. Styrelsen är beslutsför när minst 5 av styrelsens ledamöter är närvarande, varav en av dessa 5 måste vara ordföranden eller vice ordförande. Vid bedömningen av om styrelsen är beslutför skall styrelseledamöter som är jäviga enligt nedan anses som inte närvarande.

En styrelseledamot får inte delta i beslut i en fråga vartill styrelseledamoten är jävig. En styrelseledamot är jävig om saken kan komma att gynna styrelseledamoten personligen eller närstående till styrelseledamoten. Styrelseledamoten är också jävig om styrelseledamoten eller någon närstående till styrelseledamoten är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av saken.

Om styrelsen rekommenderar Vinnova att en uttalad organisation ska utföra ett specifikt projekt och om denna organisation finns representerad i styrelsen får denna ledamot som representerar den uttalade organisationen inte på något sätt delta i det beslut som leder fram till ovan nämnda rekommendation.

Beslut får inte fattas i ett ärende, om inte samtliga styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling, och fått ett tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet och varje ledamot och ordföranden har en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden, eller vid förfall för denne vice ordföranden, rätt till utslagsröst.

Personal vid programkontoret samt representant för programmets koordinator, Uppsala universitet, har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden och programchefen ska alltid vara närvarande vid styrelsemöte. Styrelsen kan därutöver medge annan person närvaro- och yttranderätt.

Styrelsen sammanträder normalt fyra gånger per år, med ett styrelsemöte varje kvartal. Vid styrelsemötet kvartal fyra bestäms teman för det kommande årets styrelsemöten. Programchef är sammankallande och ansvarar för att protokoll förs. Extra möten hålls när programchef eller ordförande så anser behövligt. Ärenden avgörs efter föredragning och programchef är huvudföredragande.

ÅRSMÖTE

12. Kallelse till årsmöte

Uppsala universitet genom programkontoret kallar partförsamlingen till årsmöte en gång per år senast fyra veckor och tidigast 12 veckor innan stämman. Årsmötet ska hållas under perioden 1 september till 31 oktober.

13. Dagordning

Dagordningen till årsmötet ska ha ett antal punkter som är fasta, dessa beskrivs nedan.

 • Val av ordförande för årsmötet
 • Val av sekreterare för årsmötet
 • Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 • Godkännande av dagordning för årsmötet
 • Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
 • Upprättande av röstlängd
 • Val av ledamöter till styrelsen för IoT Sverige
 • Val av styrelseordförande till styrelsen för IoT Sverige
 • Val av valberedning för IoT Sverige

PROGRAMKONTORET

14. Programkontorets ansvar

Uppsala universitet, via programkontoret, ansvarar för att tillse att programmets styrelse är väl förtrogen med de förutsättningar, förväntningar och villkor som gäller för satsningen på strategiska innovationsområden och för IoT Sverige. Programkontoret ansvarar för att informera styrelsen om verksamheten. Detta inkluderar bland annat budget för beslutade och planerade aktiviteter samt information om balansen mellan medfinansiering och Vinnovafinansiering. Programkontoret ska ansvara för att genomföra den beslutade verksamheten och för att villkoren som ställs av Vinnova i sitt beslut uppfylls.

15. Programkontorets uppgifter

Programkontoret, bestående av programchef och övrig personal ska:

 • Föreslå planer och aktiviteter som skall ingå i verksamheten för IoT Sverige
 • Vara huvudföredragande vid styrelsemöten
 • Bereda ärenden inklusive förslag till strategiska projekt inför styrelsemöten
 • Verkställa styrelsens beslut
 • Kommunicera programmets beslut och aktiviteter till omvärlden

Programchefen leder och fördelar arbetet vid programkontoret och beslutar i samråd med chef för UU Innovation om organisation och rutiner inom programkontoret. Programchefen eller representant utsedd av programchef skall närvara vid de arbetsmöten, konferenser och andra aktiviteter som anordnas av Vinnova och som syftar till utveckling av programmet, erfarenhetsutbyte och lärande.

16. Programkontorets arbetsformer

Programchef utses för en mandatperiod på upp till tre år av chef för UU Innovation vid Uppsala universitet i samråd med styrelsens ordförande. Uppdraget kan innehas i flera på varandra följande perioder. Programchef rapporterar i linjen till chef för UU Innovation samt rapporterar programkontorets verksamhet till styrelsen.

Tillsättning av övrig personal vid programkontoret genomförs av programchef i samråd med chef för UU Innovation. Framtagning av kompetensprofil för programkontorets personal ska ske i samråd mellan programchef och styrelsen.

17. Organisatorisk placering av programkontoret för IoT Sverige

Programkontoret för IoT Sverige är organisatoriskt placerat vid Uppsala universitet. Programkontorets ekonomi ska redovisas inom ramen för UU Innovations ekonomi, men på ett sådant sätt att programkontorets ekonomi kan åtskiljas från avdelningens övriga ekonomi.