Gå till innehåll

Skriva ansökan – fem tips

Skriva ansökan – fem tips

Fem snabba tips för att skriva en bra ansökan

Läs utlysningstexten noga!

Se till att du förstår vad vi vill försöka åstadkomma med de projekt vi finansierar och vilken typ av resultat som förväntas. De formella kraven är ett måste för att ansökan ska bedömas. Alla ansökningar bedöms i konkurrens med varandra och utifrån de angivna bedömningskriterierna. Kontrollera därför att du tydligt och trovärdigt kan svara på frågorna i projektbeskrivningsmallen för den projekttyp du söker bidrag för.

Fokusera på nyttan!

Teknik är kul. Men att skapa värde med hjälp av teknik är ännu roligare. Vår vision är att sakernas internet (Internet of Things, IoT) bidrar till hög livskvalitet för alla människor i Sverige. Vår mission är att arbeta för ökad kunskap och användning av sakernas internet genom innovation och samverkan. Vi vill att projekten ska nå längre än en rolig demo. Så tänk även på hur projektresultaten ska kunna tas vidare och införas i den offentliga verksamheten, både i din egen organisation och nationellt!

Vi sätter människan i fokus och projekten ska därför kunna beskriva förväntad nytta både för individen, organisationen och samhället i stort.

Samarbeta med relevanta aktörer!

Vi kräver alltid att en offentlig aktör ska vara med som behovsägare. För våra utlysningar är det krav på att minst en kommun eller en region, eller ett bolag vars koncernmoderbolag är en kommun eller en region, ska vara med. Se dessutom till att ha med aktörer som har rätt kompetens och nätverk för att åstadkomma det ni vill med projektet. Ta gärna hjälp av IoT Sveriges nätverk för att hitta lämpliga projektparter!

Ta jämställdhet och hållbarhet på allvar!

Jämställdhet spelar roll och är ett viktigt mål för både IoT Sverige och Vinnova. Vi vill veta hur projektet integrerar jämställdhetsperspektiv i alla led, särskilt vad gäller vilka som kommer dra nytta av projektets resultat. Jämställdhet handlar om mer än antal män och kvinnor i projektgruppen!

Vi vill att våra projekt ska bidra till de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030. I ansökan ska det anges vilket eller vilka Agenda 2030-mål projektet särskilt knyter an till. Digitalisering och utveckling inom hållbarhet – den dubbla omställningen – är två områden som behöver gå hand i hand för att skapa maximal samhällsnytta.

Börja i god tid!

Börja i god tid! Det tar alltid längre tid än du tror att hitta rätt samarbetsparter och formulera ert projekt. Se också till att logga in i ansökningsportalen tidigt i processen, så att du vet vilken information som behövs i ansökan.