Utlysning 2: Hösten 2015

Utlysning 2: Hösten 2015

Utlysning med sikte på tillämpad IoT med fokus på ”market pull” samt ”technology push”.

Utlysning 2: Hösten 2015

Utlysning 2

Utlysningen var öppen 12 februari – 14 april 2015, med projektstart tidigast 1 september 2015

Syftet med utlysningen är att dels stödja projekt där IoT aktivt utvecklas för att kunna fylla definierade behov hos IoT-användare. Samtidigt öppnar utlysningen upp för projekt som skall leverera nya lösningar från IoT-leverantörer som söker sitt användningsområde. Utlysningen är därför uppdelad i två separata inriktningar; ”Tillämpad IoT” med fokus på ”market pull” där uttalade behov tydligt efterfrågar en viss teknikutveckling samt ”IoT Innovation” med fokus på ”technology push” där ny IoT teknik söker sitt användningsområde.

De båda inriktningarna är beskrivna i mer detalj nedan:

Syftet med inriktningen ”Tillämpad IoT” (market pull) är att

 • Utveckla användningen av IoT tillsammans med IoT-användare.
 • Projekten ska genom innovativa IoT lösningar bidra till att skapa nya och högre värden, t.ex. genom effektivisering, i olika branscher.
 • Bidra till att forsknings- och innovationsresultat tas till högre teknologimognad (upp till TRL 6-7).

För denna inriktning av utlysningen är det ett krav att både rollen som IoTanvändare och rollen som IoT-leverantörer är representerade i projektet. Detta krav kan i vissa fall uppfyllas genom att tydligt visa att båda rollerna finns inom samma organisation, men normalt är att olika organisationer representerar de båda rollerna.

Syftet med inriktning IoT-Innovation (technology push) är att

 • Utveckla nya lösningar/teknik för IoT som söker sitt användningsområde.
 • Ta fram nya lösningar inom IoT som skapar värde både för IoTleverantörer och IoT-användare.
 • Bidar till att forsknings- och innovationsresultat tas till högre teknologimognad (upp till TRL 6-7).

För inriktningen IoT-Innovation behöver sökande konsortium inte innehålla både användare och leverantörer av IoT. Dock skall sökanden tydligt i ansökan ange vilka användargrupper projektresultaten är tänkta för. Användargruppernas intresse för de IoT-lösningar som projektet adresserar måste tydligt motiveras i ansökan.

Båda inriktningarna är öppna för alla branscher.

Utfall

Utlysningen resulterade i nio finansierade projekt, ca 20 miljoner kr i beviljat stöd och ca 23 miljoner kr i egenfinansiering från projektparterna.

 • Miljöväder – Information om luftföroreningar i ditt närområde
 • Innovative IoT toolkit for CAE simulations
 • Mobil positionering och datainsamling tillämpad inom sjukvård och transport
 • CEBOT – Certificate Enrollment for Billions of Things
 • SIO IoT Tweeting machine – Garden Responsive Actuator and Sensor System
 • SHINE – Smarta Hem i ett INtelligent Energisystem
 • Energy harvesting for Bluetooth smart devices
 • Robusta nätverk för smarta låssystem