Gå till innehåll

Utlysning 9: Hösten 2021

Utlysning 9: Hösten 2021

IoT för samhällsnytta i offentlig sektor. 

Utlysningen stängde 2 november 2021. 

Läs om utfallet. 

Innovativa IoT-projekt som bidrar till samhällsnytta i offentlig sektor

IoT Sverige vill bidra till en utveckling där potentialen i sakernas internet tillvaratas i offentlig sektor.

Denna utlysning är ett steg i att stödja och driva på den utvecklingen. Vi vill vi få kommuner och regioner att i samverkan med företag, forsknings- och innovationsaktörer samt civilsamhället, utveckla och öka sin förmåga att använda IoT-lösningar och IoT-data.

IoT Sverige vill med årets utlysning öka Sveriges förmåga och förutsättningar för implementering av IoT-lösningar i offentlig sektor. Vi menar att IoT-teknik kan utgöra en pusselbit för att nå de övergripande Agenda 2030 målen om god hälsa, minskad ojämlikhet och hållbara samhällen.

Tre projekttyper

Vår utlysning består av ett erbjudande om att söka pengar till tre olika projekttyper. Vilken typ av projekt du bör söka beror på vad du vill uppnå med projektet, vilka du samarbetar med, projektlängd och finansieringsbehov.

Förberedelseprojekt – komma igång

Illustration med ett "i" för Information som symboliserar Förberedelseprojekt.

Denna utlysning riktar sig till svenska kommuner och regioner som vill komma i gång med användandet av sakernas internet. Det kan till exempel handla om att ta fram en IoT-strategi, göra en kartläggning eller förstudie inom området. Projekten kan drivas på egen hand eller, med fördel, i samverkan med andra offentliga aktörer, företag, innovationsfrämjande aktörer, akademi eller forskningsinstitut. Bidrag på upp till 300 000 kr per projekt kan beviljas.
Till ansökan (Vinnova)

Prototyputvecklingsprojekt – testa

Bild med en signal som illustrerar Prototyputvecklingsprojekt

Denna utlysning riktar sig till aktörer som vill testa och utveckla IoT-idéer där sensorer, aktuatorer (ställdon) och olika typer av IoT-data används för att bidra till nytta i offentlig sektor. Projekten ska ske i samverkan med kommuner eller regioner. Det kan till exempel handla om utveckling av olika tekniska lösningar, men även organisatoriska och ekonomiska aspekter som är viktiga för att kunna använda och dra nytta av IoT-lösningar. Bidrag på upp till 2 000 000 kr per projekt kan beviljas.
Till ansökan (Vinnova)

Genomförandeprojekt – skala upp

Bilde med två händer som skakar hand som symboliserar genomförandeprojektDenna utlysning riktar sig till aktörer som i samverkan med kommuner eller regioner vill ta ett större grepp kring IoT-lösningar i offentlig sektor. Medlen kan till exempel användas till att vidareutveckla eller anpassa befintliga prototyper, till att testa lösningar i större skala eller att införa helt nya. Bidrag på upp till 5 000 000 kr per projekt kan beviljas.
Till ansökan (Vinnova)

 

Medfinansiering krävs

Projekt kan beviljas bidrag för maximalt 50 procent av projektets totala stödberättigande kostnader, det vill säga minimum 50 procent medfinansiering krävs på projektnivå.

Praktisk att veta inför ansökan

Viktiga datum

Så ansöker du

Ansökan kan endast göras via ett särskilt formulär i Vinnovas Intressentportal. Sista ansökningsdag är 2 november 2021 och ansökan måste vara inlämnad senast klockan 14:00. Se till att vara ute i god tid!

Så skriver du en bra ansökan

Besök vår sida Så skriver du en bra ansökan för tips om vad du ska tänka på när du söker stöd.

Delta i våra informationsträffar

Under oktober erbjuder vi rådgivning om utlysningen och ansökningsprocessen. 

 

Introduktion till IoT Sveriges utlysning

Nedan är två videor som kan hjälpa dig som vill söka finansiering i vår utlysning. 

Den första videon är en introduktionsvideo där Jin Moen, IoT Sveriges programchef, berättar mer om utlysningen, finansiering och de olika projektformerna.

Den andra videon kommer från ett informationsmöte som hölls den 26 augusti. Jin Moen, programchef på IoT Sverige, berättar mer utförligt om vad IoT Sverige vill uppnå med utlysningen, hur ansökningsprocessen går till och om vikten av att samverka med flera aktörer. 

Utlysning 2021 introduktion
11:14
En introduktion till IoT Sveriges utlysning 2021.
Utlysning 2021 - informationsmöte på Zoom
31:00
Video från informationsmöte med utförligare beskrivning av IoT Sveriges utlysning.