Vad finansierar IoT Sverige?

IoT Sverige finansierar innovationsprojekt som syftar till att öka användningen av IoT i offentlig sektor för att skapa värde och verksamhetsnytta, för individer, för offentliga organisationer och för samhället i stort.

Hur söker jag finansiering?

IoT Sverige kan finansiera projekt genom utlysningar och enskilda projekt. Själva ansökan sker via Vinnovas Intressentportal, och det är Vinnova som beslutar om finansiering.

Utlysningar

Varje utlysning har en utlysningstext som beskriver vad som kan finansieras och vem som kan söka stöd. Alla ansökningar bedöms i konkurrens med varandra. Bedömningen sker av experter som utses av Vinnova. Vinnova tar sedan beslut om vilka projekt som får finansiering.

En utlysning kan vara öppen eller sluten. I en öppen utlysning kan alla som uppfyller kraven i utlysningstexten söka, tex offentliga aktörer, företag edyl. En sluten utlysning riktar sig till specifika aktörer som uppfyller särskilda krav, tex som har genomgått en tidigare fas.

Enskilda projekt

Enskilda projekt är projekt som är strategiskt viktiga och relevanta för programmets inriktning och mål. De ska kunna skapa nytta för en större del av IoT Sveriges intressenter och aktörer.

Idéer till enskilda projekt tas fram i samarbete mellan IoT Sveriges programledning och aktuella utförare av projektet enligt riktlinjer från IoT Sveriges styrelse. Styrelsen tar sedan beslut om att rekommendera Vinnova att finansiera det enskilda projektet. Vinnova beslutar slutligen om finansiering.

Vem kan söka finansiering?

IoT Sveriges projekt sker nästan alltid i samverkan mellan offentliga aktörer och övriga aktörer. Övriga aktörer kan vara företag, ideella organisationer, akademi eller institut.

IoT Sverige finansierar inte:

  • Projekt som saknar inslag av IoT, specificerat behovsområde eller nyttopotential
  • Löpande förvaltning av IoT-lösningar
  • Allmänna digitaliseringsprojekt eller innovationsprojekt
  • Grundforskning

Aktuella finansierings-erbjudanden

2021-06-21

IoT för samhälls­nytta i offentlig sektor

Välkommen att söka finansiering för innovativa IoT-projekt som bidrar till samhällsnytta i offentlig sektor. IoT Sverige vill bidra till en utveckling där potentialen i sakernas…

Läs mer

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.