Fem snabba tips för utlysningen 2021

Läs utlysningstexten noga!

Se till att du förstår vad vi vill försöka åstadkomma med de projekt vi finansierar och vilken typ av resultat som förväntas. De formella kraven är ett måste för att ansökan ska bedömas. Alla ansökningar bedöms i konkurrens med varandra och utifrån de angivna bedömningskriterierna. Kontrollera därför att du tydligt och trovärdigt kan svara på frågorna i projektbeskrivningsmallen för den projekttyp du söker bidrag för.

Fokusera på nyttan!

Teknik är kul. Men att skapa värde med hjälp av teknik är ännu roligare. Vår vision är att sakernas internet (Internet of Things, IoT) bidrar till hög livskvalitet för alla människor i Sverige. Vår mission är att arbeta för ökad kunskap och användning av sakernas internet genom innovation och samverkan. Vi vill att projekten ska nå längre än en rolig demo. Så tänk även på hur projektresultaten ska kunna tas vidare och införas i den offentliga verksamheten, både i din egen organisation och nationellt!

Vi sätter människan i fokus och projekten ska därför kunna beskriva förväntad nytta både för individen, organisationen och samhället i stort.

Samarbeta med relevanta aktörer!

Vi kräver alltid att en offentlig aktör ska vara med som behovsägare. För utlysningen 2021 är det krav på att minst en kommun eller en region, eller ett bolag vars koncernmoderbolag är en kommun eller en region, ska vara med. Se dessutom till att ha med aktörer som har rätt kompetens och nätverk för att åstadkomma det ni vill med projektet. Ta gärna hjälp av IoT Sveriges nätverk för att hitta lämpliga projektparter!

Ta jämställdhet och hållbarhet på allvar!

Jämställdhet spelar roll och är ett viktigt mål för både IoT Sverige och Vinnova. Vi vill veta hur projektet integrerar jämställdhetsperspektiv i alla led, särskilt vad gäller vilka som kommer dra nytta av projektets resultat eller vilka målgruppen är. Jämställdhet handlar om mer än antal män och kvinnor i projektgruppen!

Vi vill också att våra projekt ska bidra till de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030. För att bli mer konkret så använd delmålen för att beskriva hur projektet kan bidra.

Börja i god tid!

Börja i god tid! Det tar alltid längre tid än du tror att hitta rätt samarbetsparter och formulera ert projekt. Se också till att logga in i ansökningsportalen tidigt i processen, så att du vet vilken information som behövs i ansökan.

Begrepp och definitioner (alfabetisk ordning)

Behovsägare

Behovsägarens roll är att säkerställa att lösningen svarar mot ett verkligt behov. Behovsägarens engagemang i projektet är mycket viktigt och det behöver vara tydligt att, och på vilket sätt, behovsägaren har inflytande över projektets utformning och genomförande.

I IoT Sveriges utlysning 2021 ska behovsägaren vara en kommun eller en region, eller ett bolag vars koncernmoderbolag är en kommun eller en region. Minst en behovsägare ska vara med i alla projekt. Det är viktigt att behovsägaren har ett reellt inflytande och engagemang i projekten, samt att kompetens och erfarenhet byggs hos behovsägaren. Engagemang och förankring hos den offentliga behovsägaren är ett centralt bedömningskriterium.

Forsknings- och innovationsutförare/aktör (F&I-aktör)

Med F&I-aktör menas i denna utlysning en organisation vars främsta syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling och sprida sina resultat genom undervisning, offentliggörande eller kunskapsöverföring. Eventuell vinst från kunskapsöverföring ska återinvesteras i den primära verksamheten (utbildning, oberoende FoU och omfattande spridning av FoU-resultat).

Företag som kan utöva ett inflytande på forskningsorganisationen, t ex i egenskap av aktieägare eller medlemmar, ska inte ha något företräde till de resultat en sådan organisation uppnår. Om organisationen även bedriver ekonomisk verksamhet, ska finansieringen, kostnaderna och intäkterna av den verksamheten redovisas separat (framgår t ex av årsredovisningen).

Hållbarhet

Att bidra till lösningar på samhällsutmaningar innebär både samhällsnytta och samtidigt en tillväxtmöjlighet. Samhällsutmaningar är ofta komplexa och idéer måste i större utsträckning än idag utvecklas i samverkan med flera aktörer och kunna testas i verkliga eller verklighetsnära förhållanden för att snabbare, mer kostnadseffektivt och säkrare kunna svara upp mot verkliga behov. Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 kan användas som drivkraft och bidra till omställning och förnyelse till en mer hållbar tillväxt. För att göra målen mer konkreta och hanterbara finns det olika typer av stöd.

I ansökan ska du ange vilka delmål som projektet bidrar till. På webbsidan Globala Målen finns mer information om varje mål, alla delmål samt indikatorer för hur du kan mäta insatser som bidrar till målen. Vinnova har tagit fram en guide för att klassificera vilka Agenda 2030-mål som projektets resultat förväntas kunna bidra till.

För att göra Agenda 2030-målen mer relevanta för individer och företag, har Good Life Goals tagits fram. Varje mål har översatts till ett beteende, som erbjuder fem olika handlingar som du som individ kan göra för att bidra till målen. Handlingarna är anpassade till vilken typ av förutsättningar du har. Det finns även särskilda tips för hur företag kan arbeta med Good Life Goals. Besök SDG-hubben (Sustainable Development Goals) för mer information och material.

Jämställdhet

IoT Sverige och Vinnova arbetar för en jämställd samhällsutveckling. Vår utgångspunkt är att jämställdhet, inkludering och mångfald, utöver att vara ett mål i sig, även utgör ett kraftfullt verktyg för att uppnå samtliga mål i Agenda 2030. Jämställdhet, inkludering och mångfald ska därför genomsyra hela projektet, både vad gäller
– Val av projektledare
– Sammansättning av projektgrupp/projektdeltagare
– Arbetsfördelning, makt och inflytande i projektet
– Involvering av målgrupp
– Utveckling av idéer och lösningar

IoT Sverige har tagit fram en jämställdhetsstrategi med praktiska tips och checklista som stöd i processen. Du hittar den på iotsverige.se/jamställdhetsstrategi.

Ytterligare platser för kunskap och inspiration om hur projektet kan arbeta jämställdhetsintegrerande:
– Vinnovas sida om Jämställd innovation
Jämställdhetsmyndighetens webbsida om Sveriges jämställdhetspolitiska mål mm
Jamstall.nu med verktyg och praktiska exempel

Koordinator (huvudsökande)

Projektets koordinator är den organisation som juridiskt ansvarar för projektet mot Vinnova och är den organisation som mottar och administrerar Vinnovas bidrag och fördelar detta till övriga projektparter. Organisationen kan även kallas projektägare.

Utlysningar kan ha särskilda krav på vilken typ av organisation som får vara koordinator.

Konkurrensutsättning/Upphandling

För att införa nya lösningar i offentlig sektor kan en konkurrensutsättning behöva genomföras enligt Lagen om offentlig upphandling (LoU). Det är därför viktigt att projektets aktörer har en strategi för hur projektresultaten (IoT-lösningar och prototyper) förväntas tas vidare och hur de kan bli ”upphandlingsbara”.

Använd gärna verktyget Spelplan för bättre utveckling och upphandling för att avgöra behovet av konkurrensutsättning i ditt projekt. Här finns även en mer utförlig instruktion och beskrivning av hur den kan användas. Spelplanen har tagits fram inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Swelife, men observera att spelplanen är tillämpbar även för andra områden än hälso- och sjukvården. Även Upphandlingsmyndigheten har information om olika typer av upphandling och konkurrensutsättning på sin webbplats.

Offentlig aktör

Med offentliga aktör menas en kommun, en region eller en myndighet, eller ett bolag vars koncernmoderbolag är en kommun eller en region.

Projektavtal

I projekt med två eller flera projektparter, ska alltid ett projektavtal upprättas mellan parterna. Samtliga projektparter ska skriva på projektavtalet. En guide till att skriva projektavtal finns på Vinnovas webbsida.

Projektledare

Projektets projektledare är den person som leder projektet. Personen är projektets kontaktperson och ansvarar för lägesrapportering till Vinnova och kontakt med IoT Sverige.

Projektledaren ska tillhöra en projektpart. Projektledarens organisation kan dock vara en annan än koordinator-organisationen. Utlysningar kan ha särskilda krav på projektledarens organisationstillhörighet.

Projektpart

Alla organisationer eller aktörer som utlysningen riktar sig till, kan vara projektparter så länge de är juridiska personer. Projektpart ska ingå i ansökan till Vinnova och ange hur de bidrar ekonomiskt i projektet, tex med egen finansiering. Projektpart kan, men behöver inte, söka bidrag från Vinnova.

Projektpart som söker bidrag ska vara svensk juridisk person i Sverige. Med svensk juridisk person likställs i detta avseende även utländsk organisation som har filial eller driftställe i Sverige.

För projekt med två eller flera projektparter, ska alltid ett projektavtal upprättas mellan parterna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.