IoT Sverige – ett strategiskt innovationsprogram

Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

IoT för innovativ samhällsutveckling

IoT Sverige har som mål att realisera delar ur den nationella agendan för Internet of Things (se svensk och engelsk utgåva) men eftersom IoT är ett område som utvecklas snabbt så arbetar IoT Sverige agilt och försöker anpassa sina insatser så att största möjliga effekt uppnås.
IoT Sverige fokuserar på IoT för innovativ samhällsutveckling där offentliga aktörers utmaningar står i fokus. Utvecklingen kommer att ske genom samarbeten mellan offentliga organisationer, företag, akademi och forskningsinstitut.

Organisation

Programkontoret

Till innovationsprogrammet finns ett programkontor placerat vid Uppsala universitet Innovation. Programkontoret arbetar för att samla aktörer, öka samverkan mellan branscher och finansiera innovationsprojekt inom området IoT.

Parter

IoT Sveriges styrelse väljs av våra parter. Som part kan du vara med och påverka IoT Sveriges insatser och få information om allt vi gör.

Styrelse

Du kan se vilka som sitter i styrelsen här.

Aktiviteter

Programkontoret arbetar med tre olika former av aktiviteter:

Seminarier och möten

IoT Sverige belyser olika aspekter av IoT och dess möjligheter och utmaningar. Varje år genomför vi flera seminarier och konferenser med olika teman inom IoT området där vi samlar intressenter och initiera samarbeten.

Utlysningar för forsknings- och innovationsprojekt

IoT Sverige stödjer Vinnova när det gäller inriktning och utformning av utlysningar för finansiering av forsknings- och innovationsprojekt. Projekten bidrar till att utveckla användandet av IoT i Sverige och fokuserar på hur IoT kan användas för en innovativ samhällsutveckling.

Strategiska forsknings- och innovationsprojekt

Genom analyser av området, omvärldsbevakning och med stöd av IoT Sveriges parter, rekommenderar IoT Sverige Vinnova att finansiera ett mindre antal projekt inom strategiskt viktiga områden för utvecklingen av IoT i Sverige.