Gå till innehåll

IoT – så funkar det

IoT – så funkar det

Nästa steg i utvecklingen sker nu genom IoT då även föremål i samhället, i våra hem, i offentliga miljöer och på våra arbetsplatser blir uppkopplade till internet.

Sakernas internet är en viktig del av internetutvecklingen. Här förklarar vi begreppet närmare.

I internets barndom var det enbart genom uppkopplade datorer vi kunde få tillgång till internet. Utvecklingen av smarta mobiltelefoner blev ett genombrott. Nu fick vi plötsligt tillgång till tjänster, kommunikation och information varhelst vi befann oss.

Nästa steg i utvecklingen sker nu genom IoT då även föremål i samhället, i våra hem, i offentliga miljöer och på våra arbetsplatser blir uppkopplade till internet.

Händer håller i mobiltelefon
Mobiltelefonerna revolutionerade utvecklingen av internet och banade väg för IoT. Foto: Adobe Stock.

IoT kan efterlikna våra sinnen

Ett sätt att förstå IoT är att betrakta våra sinnen. Sensorer kan efterlikna sinnena och på olika sätt mäta smak, lukt, syn, hörsel och känsel. En sensor kan upptäcka om det är ljust eller mörkt, varmt eller kallt, höga ljud eller rörelser med mera. Genom att koppla upp en sensor till ett nätverk kan mätvärden och signaler transporteras på kort tid över stora avstånd.

Flicka luktar på blomma foto Adobe Stock
Sensorer kan efterlikna sinnena och på olika sätt mäta smak, lukt, syn, hörsel och känsel. Foto Adobe Stock

Termen realtidsdata används ibland för att beskriva att data från sensorer kan ge en lägesbild hur egenskaper är på en viss plats i nuet. För vissa typer av tillämpningar är realtidsdata mycket värdefullt.

Både uppkoppling och sammankoppling

Föremål blir genom IoT inte bara uppkopplade till internet utan kan även bli sammankopplade med varandra. På så sätt kan nya innovativa tjänster skapas. En väg kan utbyta data med fordonen som färdas på den, och fordonen på en vägsträcka kan utbyta data mellan varandra. Säkerheten och framkomlighet kan ökas då fordonen samarbetar kring eventuella faror och risker som kan uppstå.

Ett annat exempel kan vara en brandvarnare som genom IoT blir sammankopplad med ett antal dörrar. Om brandvarnaren detekterar rök kan en signal utgå till dörrarna som stängs för att förhindra spridning av brand. Kombinationen sammankoppling och uppkoppling gör att det finns stor potential för nytta och innovation genom IoT.

rökdetektor Foto Adobe Stock
Sammankopplade rökdetektorer. Foto Adobe Stock.

Ställdon/aktuator tillsammans med IoT

Termen ställdon (ibland kallad aktuator efter engelskans actuator) används ofta i IoT-sammanhang. Det är en anordning som används för att styra en mekanism eller mekaniskt system. Ställdonet styrs av en signal och omvandlar denna signal till en mekanisk rörelse eller en annan fysisk förändring.

I exemplet ovan med brandvarnaren och dörren kan ett ställdon fungera i IoT-lösningen genom att vid en given signal (vid rök eller hög temperatur) automatiskt stänga dörren. Ett ställdon kan även öppna ventiler och de flesta känner säkert igen vattenkranarna i publika toaletter. Sensorn mäter handens rörelse och ett ställdon öppnar en ventil och ut flödar ljummet vatten utan att du behöver vidröra någon spak. När du tvättat klart dina händer stängs vattnet automatiskt av.

Flicka och ljusknapp
I många hem finns det idag smarta saker, till exempel belysning som kan styras av rörelsesensorer eller brandvarnare som är sammankopplade och uppkopplade. Foto: Maskot.

IoT för samhällsnytta

Det finns stor potential med IoT och utvecklingen inom området sker i ett rasande tempo. Att det sker så mycket kring IoT nu är ett resultat av många faktorer. Elektroniken krymper i storlek samtidigt som beräkningskapacitet, strömförbrukning och kostnad per enhet minskar. Lösningarna blir mer effektiva och strömsnåla. Allt detta sammantaget gör att det blir ekonomiskt motiverat att investera i olika IoT-lösningar.

Norra Djurgårdsstaden foto Stockholms stad
Smarta städer använder många olika IoT-tekniker för att mäta luftföroreningar, buller, trafik, markfuktighet med mera. Norra Djurgårdsstaden arbetar aktivt med olika IoT. Foto: Stockholms stad.

Konkreta exempel på nytta med IoT

Precis som digitalisering kan nytta genom IoT uppstå på många olika sätt. Ibland kan det handla om att spara tid och minska onödigt arbete:

  • Genom IoT behöver renhållningsbolaget bara tömma de soptunnor som är fulla och kan på så sätt öka både effektiviteten och minska miljöpåverkan genom att ta bort onödiga transporter.
  • Inom vård och omsorg kan IoT göra det möjligt för äldre att på ett tryggt sätt bo kvar i sina hem även på ålderns höst. Vi ser allt fler IoT lösningar inom hälsa. När mätningar av hälsodata kan utföras i hemmen istället för på sjukhus kan det spara tid och ge ökad frihet för både patient och personal.
  • Förbättrad miljö och klimat, ökad kvalitet, större effektivitet, hälsosammare liv, möjlighet till individanpassade lösningar och ökad trygghet är exempel på nyttor och värden som kan skapas med hjälp av IoT.

Läs mer om alla projekt som IoT Sverige stöttar. Till projektportalen.

Äldre par i lägenhet
IoT-lösningar som exempelvis larm och annan trygghetsteknik används inom äldreomsorgen för att underlätta för skapa trygghet och hjälpa äldre att kunna bo kvar hemma längre. Foto: Adobe Stock.

Helhetsgrepp – handlar inte bara om teknik

För att skapa nytta och värde genom IoT behöver många delar bli inkluderade. IoT handlar inte bara om teknik utan om så mycket mer. Informationssäkerhet, juridik, etik, organisation, ledarskap, kompetens, processer, upphandlingsfrågor, beteenden och inte minst människor. Framgångsrik införande av IoT sätter alltid människan och användaren i centrum. Genom att utgå från behov, beteende och sammanhang ökar möjligheterna att det blir bra i slutändan.

Vi på IoT Sverige återkommer ofta till vikten av att se helheten. Vi vet att många verksamheter i dagsläget är organiserade som stuprör och många systemlösningar likaså. Vi tror att IoT kan vara kittet som förenar kompetenser från olika håll att komma samman och börja samarbeta, att vi kan bryta silos genom IoT.

På det sättet blir även människor, kunskap och erfarenheter sammankopplade med varandra. Tekniska, organisationerna och juridiska förutsättningar behöver vara på plats för att data ska kunna nyttjas fullt ut.