Vad är syftet med sakernas internet – IoT Sverige?

IoT Sverige är ett program som ger stöd och finansierar innovativa IoT-projekt över hela landet. Syftet med programmet är att ge alla Sveriges invånare en god livskvalitet och en bättre och effektivare välfärd. Programmet vill också öka vår innovationsförmåga, skapa en hållbar välfärd som gynnar både Sveriges tillväxt och konkurrenskraft, så att vi kan lösa globala samhällsutmaningar.

Till vem riktar sig IoT Sverige?

Målgruppen för IoT Sverige är landets alla medborgare. Därför ligger fokus främst på att se till de behov som finns inom offentlig sektor, särskilt inom kommuner och regioner. Men även andra aktörer är viktiga. För att lyckas genomföra innovationsprojekt behöver faktabaserad kunskap kunna delas mellan både offentlig sektor, företag, akademi, organisationer och samhället i stort.

Våra effektmål

IoT Sveriges mål är att sakernas internet, IoT, nyttjas till fullo inom offentlig verksamhet och därmed bidrar till:

  • Ett mer behovsanpassat och inkluderande samhälle för alla.
  • En mer kostnadseffektiv, kvalitativ och hållbar välfärd.
  • En ökad innovationsförmåga, tillväxt och global konkurrenskraft för Sverige.

Effektmål 1 – Ett samhälle för alla

Alla människor har rätt till likvärdig samhällsservice och välfärd. IoT kan bidra till detta genom att ta reda på och anpassa sig efter individuella förutsättningar och behov. Genom automatisering kan IoT öka tillgänglighet och interaktion även på fysisk distans och vid olika tider på dygnet.

Effektmål 2 – En hållbar välfärd

Prognoser visar att allt färre ska försörja allt fler i framtiden. Vi behöver därför tänka kostnadseffektivt och nyttja teknik för att använda de resurser som finns på bästa sätt. På det viset kan vi upprätthålla en hög välfärdsnivå i Sverige.

Effektmål 3 – Global konkurrenskraft

Sverige anses av många vara ett föregångsland inom flera teknikområden. Men för att upprätthålla vår position och anseende i en globaliserad värld, behöver samarbetet mellan olika delar inom den offentliga sektorn, företag, akademi, organisationer och det övriga samhället stärkas och effektiviseras. Vi behöver sätta stopp för eventuella legala eller strukturella hinder. Genom att arbeta tillsammans kan vi ta fram goda lösningar på både nationella och globala samhällsutmaningar.

Hur uppnår och mäter vi effektmålen?

Genom både utlysningar och direkt stöd för innovationsprojekt finansierar IoT Sverige projekt inom en mängd olika områden över hela landet. Projekten ska leda till nya modeller och prototyper på tjänster, produkter och samhällsservice – alla med målet att ge ökad kvalitet, hållbarhet och effektivitet för Sveriges invånare.

Målen mäts sedan både kvantitativt och kvalitativt genom upplevd nytta och nöjdhet från patienter, medarbetare och medborgare. De mäts också på kostnadseffektivitet, resursutnyttjande och hållbarhet inom verksamheterna.

För att öka kännedomen om sakernas internet bland de olika aktörerna genomförs också mätningar på antalet ansökningar vid utlysningar samt intervjuer och enkäter.

Ökad kunskap driver samhället framåt

För att driva samhället och hela IoT området framåt krävs det att vi hjälps åt att bidra till den allmänna kunskapshöjningen. Det är så vi säkerställer att sakernas internet faktiskt nyttjas till fullo i offentliga verksamheter. För att lyckas med detta behöver både offentliga och privata aktörer mötas för att diskutera utmaningar och möjligheter. Alla som kan delta i våra projekt och utlysningar ska veta om att vi finns.

Några exempel på projekt IoT Sverige stöttar idag

Tänk dig om en klocka kunde meddela att din mormor ramlat hemma eller om en brandvarnare automatiskt kunde stänga en branddörr så fort den känner av rök. Eller varför inte en kamera som ger en signal till en bro att öppna sig själv när det kommer en segelbåt. Låter det galet? Det är det inte, alla exempel ovan är olika projekt som vi på IoT Sverige är med och stöttar idag.

Hur fungerar tekniken IoT?

IoT använder sig av sensordata som precis som ett mänskligt sinne kan känna av olika saker och sedan välja att agera på det. Genom en aktuator eller ett ställdon går det också att omvandla en signal till rörelse, som till exempel när en brandvarnare känner av rök och automatiskt stänger branddörren. IoT ger oss inte bara en förenklad vardag utan också lösningar på gemensamma samhällsutmaningar och ger bra förutsättningar för en god svensk ekonomi. Genom IoT kan vi förbättra befintliga tjänster och skapa stor potential till nya innovativa varor och tjänster – IoT tar oss helt enkelt in i framtiden.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.