Syfte och mål med verksamheten

Syfte och mål med verksamheten

IoT Sverige har fokus på samhällsnyttig IoT med offentlig sektor som behovsägare

Syfte och mål med verksamheten

För att skapa samhällsnyttiga IoT-lösningar behövs ett helhetsperspektiv på hela IoT-systemet, där alla kompetenser samverkar med varandra.

IoT inkluderar många kompetensområden och IoT Sverige har under de senaste åren arbetat med ett systemperspektiv på IoT för att skapa nytta och värde för både individer, organisationer och samhället i stort.

IoT Sverige har fokus på samhällsnyttig IoT med offentlig sektor som behovsägare, särskilt kommuner och regioner, och med företag samt forsknings- och innovationsaktörer som samverkansparter. I vår strategiska innovationsagenda (PDF) kan du läsa mer om programmål och övergripande strategier.

Idag är det stor skillnad mellan olika kommuner och regioner i hur långt de har kommit i sin IoT-utveckling, deras förutsättningar och drivkrafter. Behovet av att arbeta brett med grundläggande förutsättningar för att utveckla och använda IoT-lösningar i offentlig sektor är därför fortfarande mycket stort.

Fyra principer

Programmets övergripande innovationsstrategi är att arbeta enligt följande fyra principer:

  • Tillämpa ett systemperspektiv på samhällsnyttig IoT i offentlig sektor med människan i centrum, dvs att tekniken används som ett medel för att skapa nytta både på individnivå och organisationsnivå; att tekniska såväl som mänskliga, etiska, juridiska, affärsmässiga och organisatoriska perspektiv ses som centrala för att lyckas; att förespråka IoT som en integrerad del av offentlig sektors verksamhetsutveckling och inte ett sidospår som kan väljas till eller bort.
  • Arbeta både brett och djupt, dvs att bidra till både grundläggande förutsättningar som kompetens samt mjuk och hård infrastruktur, såväl som till nischad och specifik kunskap som kan driva spetstillämpningar och utveckling.
  • Katalysera och komplettera initiativ, dvs att verka genom och i samverkan med andra aktörers initiativ för att uppnå en hävstångseffekt på programmets insatser och för att säkerställa hållbar nytta och effekt på lång sikt; att inspirera, uppmuntra och driva på offentliga aktörers IoT-utveckling, men utgå från organisationernas egna styrkor och förutsättningar.
  • Utmana gränser och driva komplexa frågeställningar, dvs att våga och orka ta tag i komplexa frågeställningar där det krävs innovation, samverkan och mod för att lyckas, där det kan finnas stor risk för att trampa fel, men också stor potential för att åstadkomma nytta och förändring på lång sikt.

Fem programmål

IoT Sverige har formulerat fem programmål som ligger till grund för programmets insatser under kommande etapper. 

Programmål 1 – Agenda 2030:

Bidra till god hälsa, minskad ojämlikhet och hållbara samhällen med hjälp av IoT-lösningar

Programmål 2:

Sätta Sverige på den globala IoT-kartan

Programmål 3:

Öka Sveriges förmåga och förutsättningar för implementering av IoT-lösningar i offentlig sektor

Programmål 4:
Utveckla implementerbara IoT-lösningar för offentlig sektor som skapar mätbar nytta för individ och organisation.

Programmål 5:

Säkerställa att kunskap och erfarenheter från programmet förvaltas och utvecklas vidare.

Så arbetar vi för att uppnå målen

För att nå programmets mål har IoT Sverige dels ekonomiska resurser för att finansiera projekt och dels organisatoriska och personella resurser för att driva på och stötta utvecklingen av samhällsnyttig IoT i offentlig sektor.

Genom både utlysningar och direkt stöd för strategiska innovationsprojekt finansierar IoT Sverige en mängd projekt på olika områden över hela landet. Projekten ska leda till nya modeller och prototyper på tjänster, produkter och samhällsservice – alla med målet att ge ökad kvalité, hållbarhet och effektivitet för Sveriges invånare. Att föra vidare kunskap är en viktig del i samtliga projekt. Kunskapen ska leda till en ökad förståelse för enskilda person inom sitt respektive område så att de både kan beställa, förnya, införa och leverera datadriven nytta.

Läs mer om våra projekt inom IoT. 

 

 

 

 

 

Ett strategiskt innovationsprogram

IoT Sverige startade 2014 och är ett av 17 strategiska innovationsprogram i Sverige. Tillsammans finansieras alla SIPar av Vinnova, Energimyndigheten och Formas i en gemensam nationell satsning på strategiska innovationsområden. Det övergripande målet för samtliga innovationsprogram är att bidra till att skapa hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.