Gå till innehåll

Jämställdhets-strategi

Jämställdhets-strategi

Den här jämställdhetsstrategin ger dig som deltar i ett projekt vägledning, så att du och andra projektdeltagare aktivt kan arbeta för uppkopplade lösningar som är tillgängliga för fler målgrupper utifrån behov och livssituation.

Hur kan vi försäkra oss om att våra projekt gynnar människor på ett jämställt och jämlikt vis?

Vi arbetar mätbart och strategiskt med jämställdhet, för att säkerställa att projekten bidrar till det nationella jämställdhetsmålet, samt relevantare och rättvisare IoT-lösningar för samhällsnytta.

Fem delmål

Delmål 1: Inspiration och fokus ska genomsyra våra projekts jämställdhetsarbete.
Delmål 2: Det ska synas och höras att det finns stor potential med att driva ett aktivt jämställdhetsarbete i de projekt som IoT Sverige stöttar.
Delmål 3: Du som projektdeltagare ska få en tydlig målbild kring hur du kan bidra till jämställdhet och känna att du har en aktiv roll i att sträva mot målbilden.
Delmål 4: Projekten ska bidra till att uppfylla IoT Sveriges övergripande mål för jämställdhet.

Lödning av sensor
Lödning av sensor. Foto: Teknikföretagen

Strategi – tänk stort – ett exempel

Milla drömmer om att använda uppkopplade hälsomonitorer för att underlätta för seniorer att ha ett aktivt och säkert liv utanför hemmet. Milla föreställer sig att projektet lyckas tillgodose flera målgruppers behov och anpassas efter människors reella livssituationer. Då blir det enklare för henne att förstå på vilka sätt projektet också kan bidra till ökad jämställdhet.

Projektfokus: Hur kan ni integrera jämställdhetsmålen från er organisation i ert projekt? Hur kan ni arbeta med Sveriges nationella jämställdhetsmål i ert projekt?

Agera smått – ett exempel

Kim jobbar i ett projekt som mäter resvanor i realtid för att kunna fatta kloka beslut om planering av kollektivtrafik. När Kim ska sätta projektets mål om jämställdhet är det tydligt att det handlar om detaljerna lika mycket som helheten. Därför mäts projektet utifrån kvinnor och män och det görs en beskrivning av vilka konsekvenser projektet får för grupperna kvinnor och män. Då vet projektdeltagarna att de har skapat förutsättningar för ett rättvist resultat.

Projektfokus: Vad behöver ni räkna på eller mäta? Vilken data samlar ni in och hur kan den användas för att nå mål om jämställdhet? Hur ser resursfördelningen ut i projektet (tid, pengar, annat)? Vilka konsekvenser behöver ni förstå utifrån kön? Vilka andra indikatorer utöver (eller i kombination med) kön är relevanta för ert projekt?

Börja nu – ett exempel

Behrang tycker att det är utmanande med jämställdhet i projektet. Redan nu ser han att intressenterna upplever det som svårt och stort. Men han tänker att det är bättre att börja göra något än att vänta. Under nästa möte i projektgruppen sätter han jämställdhet på agendan genom att dela sina tankar: ”Vilka frågor kan vi ställa oss i projektet när det kommer till jämställdhet mellan könen?” Ur samtalet kommer genast en idé för nästa steg.

Projektfokus: Vilka är det som har uttryckt behovet som projektet syftar till att möta? Hur ser situationen ut idag? Vad skulle en förändring kunna innebära för målgruppen eller samhället i stort? Vilka frågor kring jämställdhet kan ni ställa er? Det är alltid bättre att göra något nu än att vänta – framtiden är redan här.

Perspektiv

Koppla jämställdhet på ett tydligt sätt till projektet ni driver genom att se på frågan med ett eller flera av dessa perspektiv.

Könsperspektiv

Könsperspektiv handlar om att dela upp statistik på kön, att räkna huvuden. Här visar sig ologiska skillnader, och perspektivet bidrar till ett viktigt konsekvenstänk. Vad får ett beslut eller resultat för konsekvenser för kvinnor? För män? För icke-binära? Fundera på olika konsekvenser och försök vara så specifik som möjligt.

Genusperspektiv

Genusperspektiv är att vara nyfiken på varför det finns skillnader i den könsuppdelade statistiken och att spåra problemet till sin källa. Varför väljer kvinnor och män olika utbildningar? Hur kommer det sig att kvinnor är mer sjukskrivna än män? Varför ökar psykisk ohälsa så mycket bland män? Vilka bakomliggande strukturer och normer påverkar oss?

Jämställdhetsperspektiv

Jämställdhetsperspektiv handlar om att arbeta för att komma närmare ett uppsatt jämställdhetsmål, till exempel din organisations eget mål eller det nationella svenska jämställdhetspolitiska målet – att alla människor oavsett kön ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Normkritiskt perspektiv

Normkritiskt perspektiv synliggör och utmanar maktstrukturer som upprätthålls av snäva normer. Vilka osynliga regler fungerar bra eller dåligt i ett specifikt sammanhang? Fundera på vilka normer som styr människor som grupp hellre än att titta på den som avviker från normen. Detta för att den personen ofta redan är utsatt – det är normerna som är problemet, inte personen som gör eller är annorlunda.

Man och kvinna på busshållplats.
Normer styr vårt vardagliga beteende.

Checklista – har vi uppnått uppsatta punkter?

Vid en genomgång av en projektplan ska ni kunna checka av om punkterna nedan är uppnådda eller inte.

 1. Finns ett eller flera jämställdhetsmål med i projektplanen?
  Exempel: I projektet skapar ni personas som är både kvinnor och män för att bättre förstå era målgrupper.
 2. Har vi i projektet gjort en beskrivning av hur jämställdhetsrelaterade mål ska uppnås?
  Exempel: Vi genomför en analys över projektets konsekvenser för grupperna kvinnor och män inför varje beslut.
 3. Är arbetet med jämställdhet mätbart och går det att utvärdera?
  Exempel: Vi följer upp jämställdhetsmålet och dokumenterar lärdomar under projektet.
 4. Finns det en plan gällande vad som ska göras med resultaten av arbetet med jämställdhet?
  Exempel: Vi har en plan för hur resultatet av ert jämställdhetsarbete ska spridas så att andra kan lära sig av era lärdomar.