Verksamhets-berättelse

Verksamhets-berättelse

IoT Sverige är ett strategiskt innovationsprogram som startades 2014. Vi arbetar för att öka användningen av samhällsnyttig IoT inom offentlig sektor.

Verksamhets-berättelse

Verksamhetsåret 2022

IoT Sverige har under 2022 fortsatt sitt arbete för att stärka användning och utveckling av innovativ IoT i offentlig sektor. Programmet har även utökat sitt internationella engagemang.

17 nya innovativa IoT-projekt

I början av året välkomnades 17 nya innovativa IoT-projekt som får finansiering via IoT Sverige. De nya projekten berör olika delar inom offentlig sektor. Det finns en stor och outnyttjad potential för användning av IoT inom hälsa och sjukvård vilket flera av de nya projekten handlar om. Projekten finns över hela Sverige och drivs från Lund i söder till Pajala i norr. Den totala budgeten för samtliga nya projekt är cirka 83,5 mkr, varav 37,4 mkr i bidrag från det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige (krav på minst 50% medfinansiering av projekten själva).

Ny hemsida, projektportal och blogg

Under första kvartalet lanserade IoT Sverige en ny hemsida. En nyckelsida på den nya webben är projektportalen som är en databas som ger god översikt över alla projekt som någonsin fått finansiering via IoT Sverige. Projektportalen kan användas både som inspiration och omvärldsbevakning. I samband med den nya hemsidan lanserades även IoT Sveriges blogg där olika intressanta röster om IoT i offentlig sektor kommer till tals.

Almedalen och IoT Forum

IoT Sverige deltog under Almedalsveckan med ett seminarium om välfärdsteknik. Ett panelsamtal hölls där representanter från både myndigheter, akademi och offentlig sektor deltog.

Under året har arbetet med IoT Forum tagit fart allt mer. IoT Forum är en satsning (som lanserades på IoT Sveriges årskonferens 2021) med syfte att bidra till att både dela och sprida kunskap kring arbetet med innovativ IoT inom offentlig sektor. Flera events har under året genomförts inom ramen för IoT Forum.

Panelsamtal seminarium Almedalen
Panelsamtal seminarium Almedalen. Från vänster Sara Wamala Andersson (Mälardalens universitet), Eva Sahlén (SKR) och Richard Hellberg (Vinnova).

Utökat internationellt engagemang

Det internationella engagemanget har utökats under året. IoT Sveriges programkontor har knutit kontakter med olika organisationer för att sprida programmets budskap internationellt men också för att hämta hem värdefull kunskap och möjliggöra bredare samverkan. Till exempel deltog IoT Sverige med en delegation på den internationella mässan Smart City World Expo i Barcelona.

Läs hela verksamhetsberättelsen

IoT Sveriges verksamhetsberättelse för 2022 (PDF)