Verksamhets-berättelse

Verksamhets-berättelse

IoT Sverige är ett strategiskt innovationsprogram som startades 2014. Vi arbetar för att öka användningen av samhällsnyttig IoT inom offentlig sektor.

Verksamhets-berättelse

Verksamhetsåret 2021

IoT Sverige fick under året besked från Vinnova om fortsatt finansiering för etapp tre, perioden 2021 – 2023.

22 nya projekt

Under årets första kvartal startades 22 nya projekt upp inom ramen för 2020 års utlysning IoT för hållbar samhällsnytta och ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld. De 22 nya projekten fördelades på nio förberedelseprojekt, sex prototypprojekt och sju genomförandeprojekt. Tillsammans beviljades projekten en budget på 39,1 miljoner kronor. Projekten har en geografisk spridning från Malmö i syd till Haparanda i norr.

Teman inom hållbarhet och vård- och hälsa

Flera av de nya projekten handlar om att skapa förutsättningar för att personer med olika vårdbehov kan öka sin självständighet genom egenvård eller vård i hemmet, samt att äldre ska kunna bo hemma längre på ett tryggt sätt. Ytterligare ett tema för de nya projekten är hållbarhet. Flera av projekten syftar till att nå miljömål genom att bidra till mer hållbara resvanor och effektivare resursutnyttjande.

Fem nya strategiska projekt

IoT Sveriges styrelse antog under året fem nya strategiska projekt. Projekten ryms inom olika delar i offentlig sektor och handlar om IoT inom alltifrån smarta städer till skola, hälso- och sjukvård och internationalisering. I stort syftar de strategiska projekten till att skapa en nationell och hållbar IoT-utveckling.

IoT Sveriges nya strategiska projekt är:

1. Kartlägga lärares rörelsemönster i klassrummet
2. Smart City Lab – satsning på mjuk infrastruktur
3. Internationalisering
4. Implementering av IoT inom vård och omsorg
5. Data som strategisk resurs

Utlysning 2021

IoT Sveriges utlysning IoT för samhällsnytta i offentlig sektor öppnades 29 juni och stängdes den 2 november. Det övergripande målet med årets utlysning är att få kommuner och regioner att i samverkan med företag, forsknings- och innovationsaktörer samt civilsamhället, utveckla och öka sin förmåga att använda IoT-lösningar och IoT-data.

Informationsmöten och rådgivningsmöten om utlysningen genomfördes under sommaren och början av hösten. Totalt inkom 50 ansökningar. IoT Sverige vill se fler kommuner och regioner ta steget vidare från kartläggnings- och förstudiefasen. Därför är det glädjande att årets inkomna ansökningar har en högre representation av prototyputvecklingsprojekt och genomförandeprojekt än tidigare år. Jämfört med fjolåret är det även fler ansökningar total vilket gör att det är hårdare konkurrens om medlen.

Svensk stad i skymning. Foto: Adobe Stock Images
IoT Sveriges utlysning 2021 – IoT för innovativ samhällsnytta.

Pandemins påverkan

Året har präglats av den pågående coronapandemin. För IoT Sverige har det främst inneburit att möten till största del har skett digitalt. Årskonferensen sändes live från en studio men med digitalt deltagande. Den digitala mötesformen fungerar för det mesta bra, möten tenderar att bli både effektiva och matnyttiga. Samtidigt känner programkontoret ett stort behov av att anordna fysiska träffar och events där det finns större utrymme för de ofta viktiga informella samtalen och diskussioner som sker i pauser mellan mötena.

Foto från IoT Sveriges årskonferens. Två personer står vid ett bord och presenterar en talare.
IoT Sveriges årskonferense 2021.