Aktuell utlysning

Aktuell utlysning

Här hittar du information om våra aktuella utlysningar.

Aktuell utlysning

IoT för innovativ samhällsnytta. Denna utlysning öppnar 1 juli 2022.

IoT Sverige vill bidra till en utveckling där potentialen i sakernas internet tillvaratas i offentlig sektor. Vi vill vi få kommuner och regioner att i samverkan med företag, forsknings- och innovationsaktörer samt civilsamhället, utveckla och öka sin förmåga att använda IoT-lösningar och IoT-data.

Tre övergripande teman

I år fokuserar vi särskilt på potentialen med IoT inom tre tematiska behovsområden:

 • Jämlik hälsa
 • Trygga offentliga miljöer
 • Snabbare klimatomställning.

Vem utlysningen vänder sig till

Utlysningen riktar sig särskilt till kommuner, regioner och andra aktörer som vill skapa samhällsnytta i offentlig sektor genom användning av sakernas internet. Nytt för i år är att företag och organisationer kan ansöka om medel till förberedelseprojekt.

Vårt erbjudande – tre projekttyper

IoT Sverige erbjuder i årets utlysning medel för tre olika typer av projekt. Minst 50 procent av projektets stödberättigade kostnader ska medfinansieras av projektparterna. Här är en kort beskrivning av respektive projekttyp;  Förberedelseprojekt, Prototyputvecklingsprojekt och Genomförandeprojekt. Ansökan görs via Vinnovas hemsida (se länk under respektive projekttyp).

1. Förberedelseprojekt

Starta upp IoT-resan!

Denna utlysning riktar sig till offentliga, privata och ideella aktörer med verksamhet i Sverige som vill visa på det potentiella värdet i att införa IoT-lösningar i offentlig sektor. Vi vill uppmuntra kreativa och modiga idéer på nya eller förbättrade sätt att använda IoT-lösningar för att skapa värde och nytta för invånare i Sveriges kommuner och regioner.

 • Vad kan ni söka för?
  Denna projekttyp är till för att finansiera förstudier, omvärldsbevakning och mindre tester av IoT-lösningar. Det kan handla om utveckling av enklare prototyper för proof-of-concept/value. Det kan också handla om kunskapsinhämtning, mätningar, nyttoeffektkalkyler, beräkningar och annat underlag för att visa att förväntade effekter kan uppnås.
 • Vem kan söka?
  Svenska aktörer så som kommuner, regioner, enskilda företag och organisationer.
 • Hur mycket kan ni söka?
  Upp till 300 000 kronor.

Förberedelseprojekt kan pågå i upp till 12 månader. 

Ansökan via Vinnovas hemsida (obs öppnar 1 juli)

2. Prototyputvecklingsprojekt

Testa IoT i praktiken!

Denna utlysning riktar sig till kommuner eller regioner (behovsägare) som i samverkan med andra aktörer, vill testa och utveckla IoT-idéer som bidrar till nytta och skapar värde i offentlig sektor.

 • Vad kan ni söka för?
  Denna projekttyp är till för att finansiera utveckling av IoT-lösningar (prototyper eller demonstratorer) för offentlig sektors verksamhet. Det kan handla om kartläggning av legala och/eller kommersiella förutsättningar och affärsmodeller för införande och användande av IoT-lösningar. Det kan också handle om utveckling av nya processer och arbetsmetoder hos behovsägaren anpassade för IoT-baserade lösningar och IoT-datadriven verksamhet.
 • Vem kan söka?
  Svenska kommuner och regioner.
 • Hur mycket kan ni söka?
  Upp till 2 000 000 kronor.

Prototyputvecklingsprojekt kan pågå i upp till 20 månader. 

Ansökan via Vinnovas hemsida (obs öppnar 1 juli) 

3. Genomförandeprojekt

Skala upp användningen av IoT!

Illustration människa, Adobe Stock

Denna utlysning riktar sig till kommuner eller regioner som vill ta ett större steg och vidareutveckla och/eller implementera IoT-lösningar för att skapa nytta och värde i offentlig sektor. IoT-lösningen ska kunna visa på både nationell och internationell relevans. Projektets resultat och lärdomar ska spridas för att bidra till att fler kommuner och regioner i Sverige ökar sin förmåga att använda och införa IoT-lösningar.

 • Vad kan ni söka för?
  Denna projekttyp är till för att finansiera anpassning och testning av IoT-lösningar som har lånats eller skalats från egna eller andras organisationer. Det kan handla om vidareutveckling av IoT-lösningar, implementering av IoT-lösningar eller IoT-datadrivna arbetssätt. Genomförandeprojekt kan röra framtagning av affärsmodeller, införandeprocesser, förvaltningsstrukturer, beställarnätverk, ramavtal, riktlinjer eller dylikt.
 • Vem kan söka?
  Svenska kommuner och regioner.
 • Hur mycket kan ni söka?
  Upp till 5 000 000 kronor.

Genomförandeprojekt kan pågå i upp till 30 månader.

Ansökan via Vinnovas hemsida (obs öppnar 1 juli)