Gå till innehåll

Arctic IoT

Beviljat bidrag:2 000 000 kronor
Löptid:mar 2022 - okt 2023
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Samhällsbyggnad
Isbanan i Luleå på kvällen
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Syftet med projektet är att stärka Luleå kommuns förmåga att initiera, leda samverkan och implementera innovativa IoT-lösningar som skapar samhällsnytta och en hållbar stadsutveckling för invånare/besökare, verksamheter och näringsliv. Syftet med valt tema är att få mer kunskap, kvalitetssäkra och utvärdera hur IoT tekniken fungerar i praktiken i det arktiska klimatet.
ProjektkoordinatorLuleå kommun - Innovation och utveckling

Projektsammanfattning

Luleå kommuns ambition är att vara i framkant på området ”en smart digital och uppkopplat stad” och ledande i nyttjade av tekniken i arktiskt klimat. För att lyckas med det behöver kommunen stärka sin förmåga på flera plan. Kommunen har i dagsläget påbörjat utformningen av en IoT-strategi men har ett behov av att fortsätta testa och utvärdera olika tekniska lösningar. IoT teknik har testats i mindre omfattning i verksamheterna för parkskötsel och VA (vatten och avlopp).

Kontakt

Hanna Westergaard

Projektledare

hanna.westergaard@lulea.se

Urban Persson

Projektdeltagare

urban.persson@lulea.se

Saknas tester i arktiskt klimat

Internet of Things och “Smarta städer” är heta områden i nuläget. Stora företag som Ericsson, Cisco, Google etc. satsar stora summor på teknik och produkter inom området. Det som saknas inom IoT området idag är tester, kvalitetsgranskning och anpassning av sensorer i arktiskt klimat. Solcellsdriva enheter fungerar exempelvis dåligt i arktiskt klimat och batterier tappar snabbt prestanda i kyla. Det behövs därför mer forskning och utveckling inom området.

Samverkan mellan flera parter

Luleå tekniska universitet och lokala företag i Luleå kommun har en kompetens i absolut världsklass inom IoT området, molnlösningar för datalagring, analys och visualisering av data. Kompetensen kommer tillvaratas och tillämpas i projektet genom deltagande av företagen Grepit, ThingWave samt det kommunala bolaget Lunet. Parterna kommer att delta för att utveckla och utvärdera IoT i arktiskt klimat kring Luleås unika isbana.

Prototyp

Ett förväntat resultat är att kommunen inom ramen för projektet ska ha genomfört en prototyp med tre olika kommunikativa tillvägagångssätt. Tekniken har testats i arktiskt klimat samt utvärderat nyttan för respektive målgrupp. Aktörerna har tillsammans utvecklat ett lämpligt arbetssätt som möjliggör att kommunen kan vara en aktiv part och leda framtida IoT satsningar.

Förväntade resultat

Konkreta resultat som projektet förväntas ge:

  • Ökad kunskap om behoven hos målgrupperna och vad som skapar nytta för invånare/besökare, kommunal verksamhet samt näringsliv
  • Stärkt förmåga att utveckla och implementera behovsdrivna IoT-lösningar i offentlig sektor för att skapa samhällsnytta och hållbara samhällen
  • Ökad kunskap om hur IoT sensorer fungerar i arktiskt klimat
  • Testat och utvärderat alternativa metoder som kan användas för utvärdering av framtida IoT lösningar för att skapa samhällsnytta
  • Stimulerat hälsobefrämjande aktiviteter
  • Utbyte av de olika parternas kunskap/kompetens
  • Verifiering av resultatet kommer att ske genom strukturerad utvärdering och förankras genom kommunikation och dialog med målgrupperna.