Intelligenta returlådor i livsmedelsbranschen

Beviljat bidrag:770 000 kronor
Löptid:jan 2016 - feb 2017
Projekttyp:Utlysningsprojekt
Intelligenta returlådor i livsmedelsbranschen
Status:Avslutade projekt
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Denna studie har tagit utgångspunkt i den transformering som Svenska Retursystem (SRS) gett sig in i, från att i huvudsak förse livsmedelsindustrin med plastpallar och backar till ett företag som integrerar sensorer i returemballaget och tillhandahåller tillhörande digitala tjänster baserat på Internet of Things – den intelligenta returlådan.
ProjektkoordinatorLunds universitet - Institutionen för designvetenskaper

Projektbeskrivning

Målet har varit att arbeta med de möjligheter och utmaningar som både SRS och aktörer från livsmedelsindustrin (producenter, grossister, logistikaktörer, återförsäljare) har identifierat med införandet av intelligenta returlådor.

Resultat och förväntade effekter

Intelligenta returlådor har i projektet visat sig ses som en stor potential i att bidra till minskat matsvinn, ökad logistisk effektivitet, säkerställd livsmedelskvalitet och som en grund för ett flertal nya tjänster. Förutom direkt operativa möjligheter såsom adaptiv avvikelsehantering (ex. larm vid felaktig temperatur), kan den stora mängd data generera ny kunskap inom olika områden. De mest intressanta områden är spårbarhet i realtid, tillförlitligare och trovärdigare temperaturmonitorering och effektivare processer, inte minst i överlämnandet mellan aktörer.

Upplägg och genomförande

Studiens genomförande har baserats på en explorativ ansatts i syfte att utforska värdeskapande möjligheter ett införande av en intelligent returlåda skulle kunna innebära. Två fallstudier har genomförts liksom två fälttester med involverade aktörer i projektet. Flertalet workshops, intervjuer, seminarier och en enkät har legat till grund för fallstudierna liksom litteraturstudier och diskussionen med internationella forskare. En film har producerats liksom både rapporter på svenska och engelska.

Läs mer
Relaterade projekt
Avfallshantering
Norra Djurgårdsstaden
Smart stad
Reduce Reuse Recycle SRS
Sotenäs kommun
Symbiosnätverk
Cirkulär industriell symbios