IoT och säkerhet

Beviljat bidrag:125 000 kronor
Löptid:nov 2020 - okt 2021
Projekttyp:Strategiskt projekt/arbetsgrupp
Ämnesområde:IoT-infrastruktur
IoT och säkerhet
Status:Avslutad
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet som genomförs i formen av en arbetsgrupp har som mål att bidra till IoT Sveriges arbete genom att öka medvetenheten och kunskap gällande IoT-säkerhet inom offentlig sektor med fokus på IoT Sveriges tematiska områden. Bakgrunden är det stora intresse som ämnet väckte på IoT Sveriges årsmöte 2019 vilket gav ett gott underlag för att etablera en arbetsgrupp.
ProjektkoordinatorLuleå tekniska universitet - Avdelningen för datavetenskap

Projektsammanfattning

I och med att användning av IoT inom samhället breder ut sig mer och mer ökar också vikten av att utrustning och system utformas på ett säkert och robust sätt. Säkerhet inom IoT är ett område som jämfört med övrig cybersäkerhet är ett relativt nytt och eftersatt område. Det saknas bl.a. regelverk för certifiering av IoT utrustning och kunskaps och forskningsläget inom området är svagt.

Kontakt
Christer ÅhlundProjektledare

En av orsakerna till situationen, och därmed också bidrar till ökade risker, är en generell kunskapsbrist bland aktörer som ansvarar för anskaffandet av utrustning och system. Vidare saknas ofta rutiner och ansvar för ett säkert vidmakthållande genom uppgraderingar av befintliga system.

Kartläggning

Arbetet i arbetsgruppen delades upp i två faser där den första delen under Q1 2020 omfattande en utredning och kartläggning av området följt av en plan för arbetet fram till årskonferensen 2020.

Arbetsgruppen har under Q1 etablerat kontakt med IoT Sveriges hubbar i Solna, Göteborg, Skellefteå och andra aktörer såsom RISE, IoT projektet City as a platform, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Svenska Stadsnätsföreningen (SSNF), IoT Security Foundation, Vinnova mfl.

Allmän brist på säkerhetsfokus

Vid kontakterna har det tydligt framkommit att det finns en allmän brist på säkerhetsfokus inom detta område. Inom innovationsprojekten har man i de flesta fall valt att fokusera på funktionella krav och valt att avgränsa sig från säkerhetsfrågorna. Vidare har det framkommit ett stort allmänt behov att det tas fram riktlinjer och vägledning för beställare av IoT system/tillämpningar som kan användas i tidiga projektfaser, upphandlingar och lösningsdesign. I det fortsatta arbetet avser gruppen att fördjupa arbetet genom en närmare samverkan med bl.a. IoT Security Foundation, SKR (Klassa för IoT), SSNF och hjälpa till som en expertgrupp och stöd inom IoT säkerhet gentemot andra grupper/hubbar inom IoT Sverige.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida

 

Läs mer
Relaterade projekt
Äldres hälsa
Välfärdsteknik
Säker och pålitlig tillsyn i äldreboende
Plattformar
Standarder
Arbetsgruppen för standarder och plattformar