”IoT Sverige är ett välfungerande program”

11 dec 2023·0 minuters läsning
Dela:
”IoT Sverige är ett välfungerande program”

IoT Sverige har under året genomgått en nioårsutvärdering. Utvärderingen visar att programmet bidragit till utveckling inom alltifrån välfärdsteknik och samhällsbyggnad till frågor om upphandling, IoT-infrastruktur och kunskapsspridning.

IoT Sverige är ett av sex strategiska innovationsprogram som har genomgått en nioårsutvärdering under 2023. Utvärderingar görs vart tredje år och ska leda till lärande och utveckling av varje enskilt program.

De strategiska innovationsprogrammen ska bidra till att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och ökad internationell konkurrenskraft. IoT Sverige har utformat en strategisk innovationsagenda för att styra mot dessa övergripande mål. Så här skriver utvärderarna i korthet om IoT Sverige:

”Utvärderarnas övergripande slutsats är att IoT Sverige är ett välfungerande program som har en ändamålsenlig strategisk innovationsagenda med ett tydligt systemperspektiv på IoT och en relevant effektlogik. Programmet bidrar till att skapa samverkan mellan nya aktörskonstellationer med ett tydligt fokus på samhällsnyttig IoT.”

Ett kvitto och vägledning framåt

Catrin Ditz, programchef för IoT Sverige sedan i höstas, är glad och stolt över utvärderingen. Hon menar att den är ett kvitto på att programmet är på rätt väg.

– Vi har genom denna utvärdering fått ett kvitto på att vi gör många bra saker. Inte minst våra projekt som tillsammans bidrar till ökad kunskap och utveckling när det gäller användningen av IoT i offentlig sektor. Utvärderingen visar också på att vi har många saker kvar att jobba på, säger hon.

Catrin Ditz foto Mikael Wallerstedt
Catrin Ditz, programchef IoT Sverige. Foto: Mikael Wallerstedt.

En av de sakerna handlar om att hitta vägar och strategier för de sista tre åren. IoT Sverige, som strategiskt innovationsprogram, kommer att avslutas 2026. En viktig arbetsuppgift de kommande åren blir att fundera hur den samlade kunskapen kring IoT inom offentlig sektor ska kunna fortgå även när programmet är avslutat.

Bidragit till stärkt kompetens

Bedömarna anser även att IoT Sverige har bidragit till att styra utvecklingen inom områden som välfärdsteknik, samhällsbyggnad, IoT-infrastruktur, upphandling, klimat och miljö. Så här skriver utvärderarna om IoT Sveriges arbete:

”Programmet bidrar till att stärka utvecklingen bland annat genom nationella vägledningar, standarder och referensarkitektur. En utmaning för programmet har varit att få behovsägare i offentlig sektor och leverantörer att mötas och lära av varandra utanför konkreta upphandlingssituationer. Att driva innovation genom offentlig upphandling är av stor betydelse för att möjliggöra tillämpningen och utvecklingen av IoT-tekniken. Programmet har bidragit med värdefulla insatser för att öka kompetensen kring innovationsfrämjande upphandling hos både beställare och leverantörer.”

Nioårsutvärderingen har utförts av Sweco på uppdrag av finansiärerna för de strategiska innovationsprogrammen; Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Nioårsutvärderingen av IoT Sverige, genomförd av Sweco.
Nioårsutvärderingen av IoT Sverige, genomförd av Sweco.

Läs mer