Kraftsamling för välfärdsteknik

18 nov 2022·0 minuters läsning
Dela:
Kraftsamling för välfärdsteknik

Sverige kan bli ledande när det gäller utveckling, tillgång och nyttjande av välfärdsteknik. Det slås fast i en helt ny innovationsagenda för välfärdsteknik som tagits fram av IoT Sverige tillsammans med RISE, Innovation Skåne, Swelife och Medtech4Health.

Den nya strategiska innovationsagendan för välfärdsteknik är framtagen på uppdrag av Vinnova. Syftet är att klargöra vilka insatser, resurser och infrastrukturer som krävs för att möta samhällsutmaningar med hjälp av välfärdsteknik. Agendan är även ett inspel till regeringens nationella strategi för life science, där välfärdsteknik är en av åtta prioriteringsområden där det bedöms angeläget med fler insatser.

Sverige kan bli ännu starkare

Agendan har tagits fram i samtal och inspel av över hundra aktörer som verkar inom området välfärdsteknik: näringsliv, regioner och kommuner, civilsamhälle och intresseorganisationer, myndigheter och akademi. Sverige har en stark position inom välfärdsteknik och agendan slår fast att det finns potential att skapa ett internationellt ledarskap inom området. Men för att nå dit behöver vi hantera flera utmaningar och hinder.

Handlingsplan

Agendan föreslår ett handlingsprogram inom fyra insatsområden:

  • Samarbete, test och affärsmodeller: exempelvis användarinvolvering, testmiljöer, och att underlätta tvärsektoriellt samarbete.
  • Nationella strukturer och samordnat stöd: exempelvis digital hälsolitteracitet, kunskap, forskning, metoder inom implementering, effektmätning och finansiellt stöd.
  • Förebyggande hälsovård och förbättrat individstöd: exempelvis att prioritera förebyggande hälsoarbete, använda ny teknik och tvärsektoriella lösningar för ökad livskvalitet.
  • Infrastruktur och datahantering: exempelvis nationell datainfrastruktur, interoperabilitet, standarder, hård infrastruktur, identifieringslösningar

Agendan har även sammanställt en SWOT-analys som sammanfattar de medverkande aktörernas kommentarer och tankar som framkommit under arbetet.

Läs mer

Du hittar mer information om Strategisk innovationsagenda för välfärdsteknik på RISEs hemsida.