Autumn Leaves – IoT för att upptäcka fallolyckor

Beviljat bidrag:1 998 072 kronor
Löptid:jan 2021 - jan 2023
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
Autumn Leaves – IoT för att upptäcka fallolyckor
Status:Pågående
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Målet med Autumn Leaves är att med utgångspunkt i samhällsproblemet fallskador ta fram och testa en systemmodell för hur IoT-teknologier såsom sensorer, video och bildstöd i hemmet kan integreras både med avseende på den information de genererar och hur denna kan införlivas i larmkedjor och prehospital hantering. Detta syftar till att förbättra detektion och precision i den prehospitala handläggningen av fallskador i hemmet. Det övergripande projektmålet är att utforma och testa en prototyp redo för inledande kliniska test.
ProjektkoordinatorLindholmen Science Park AB

Projektsammanfattning

Fallolyckor är ett stort och växande samhällsproblem. Hos äldre över 80 år beror nio av tio skador på fallolycka. Det utgör den tredje största diagnosgruppen efter schizofreni och stroke avseende antal vårddagar. Sjukvården är i förändring och alltmer vård sker numera i hemmet. Medicinteknisk- och annan utrustning från olika leverantörer placeras i hemmet och genererar individrelaterad information som vitaldata, bilder med mera.

Kontakt
Bengt Arne Sjöqvist Projektledare
bengt.arne.sjoqvist@chalmers.se
070–787 77 97

Datagenerering för akuta tillstånd saknas

Typiskt för dagens tillämpningar, som KOL och hjärtsvikt, är att förändringar sker över långa tidsförlopp. Därför är rutiner, processer och tekniska lösningar inte utformade för akuta incidenter där snabb respons från prehospital vård är avgörande. Samtidigt har möjligheterna att faktiskt upptäcka akuta tillstånd ökat, eftersom utrustning redan finns i hemmet, och därmed möjligheterna att agera snabbt. Det förutsätter dock att larm och individrelaterad information från olika leverantörer och källor tillhandahålls på ett standardiserat sätt.

Snabb tillgång till individinformation

Projektet Autumn Leaves ska etablera en modell där snabb tillgång till individinformation från källor som hem, journal och omsorg reducerar tidsfördröjningar och ökar precisionen i prehospitala vårdprocesser genererade från akuttillstånd i hemmet.

I Autumn Leaves systemmodell får larmcentral tillgång till omedelbar och rik information som möjliggör en förbättrad akut handläggning, vilket minskar risken för komplikationer, förlängd vårdtid och dödlighet i denna grupp. Vidare bidrar projektets resultat till att skapa ett ekosystem för innovation i näringsliv, sjukvård och omsorg genom att på ett strukturerat sätt koppla samman dessa aktörer på ett sätt som idag saknas.

Utgår från prehospital forskning

Projektet fokuserar på fallolyckor men andra tillämpningsområden som denna teknik skulle kunna omfatta är tillstånd som arytmier, hjärtstopp, epilepsi eller diabetes. Projektets kärnteam är det multidisciplinära nätverk som finns inom prehospital forskning, utveckling och innovation i Västra Götalandsregionen, och som har vana att ta sig an denna typ av projekt. Även företag och Göteborgs stad medverkar. Det övergripande projektmålet är att utforma och testa en prototyp redo för inledande kliniska test.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida

 

Läs mer
"Målet är att utforma och testa en prototyp redo för inledande kliniska test."Bengt Arne Sjöqvist
Relaterade projekt
e-hälsa
Framtidens välfärdsteknik med IoT