Framtidens välfärdsteknik med IoT

Beviljat bidrag:3 487 568 kronor
Löptid:feb 2021 - jan 2023
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
Framtidens välfärdsteknik med IoT
Status:Pågående
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Syftet med projektet är att med hjälp av sensordata och AI detektera trender som kan relateras till hälsorisker, effekter av pågående behandling/insats eller ge svar på specifika frågeställningar som måste utredas innan behandling/insats. Målet är ett breddinförande av ett IoT-system som ska kunna användas av samtliga vårdgivare i vårdkedjan. Projektet bygger vidare på erfarenheter av det tidigare hälsoprojektet IVO. Det leds operativt genom Skellefteå kommuns projektkontor.
ProjektkoordinatorSkellefteå kommun, Samhällsutveckling och näringslivsutveckling

Projektsammanfattning

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (SOU 2020:14) ger en bild av att kommunerna har kommit olika långt när det gäller digitaliseringen inom äldreomsorgen. Det är fortfarande få äldre som får tillgång till tjänster utformade med välfärdsteknik, och det har visat sig svårt att nå breddinförande.

Kontakt
Emmy Hedström
Emmy HedströmProjektledare, föräldraledig
emmy.hedstrom.kuosmonen@skelleftea.se
0910-73 50 00
Rickard Lindholmtf. Projektledare
rickard.lindholm@skelleftea.se

Bygger vidare erfarenheter från IVO

Vi har i det tidigare projektet IVO skapat ett system som ska trygga boendet för äldre personer som känner ett behov av stöd för ökad trygghet.

Ökad spridning av resultat

I denna nästa fas av projektsviten vill vi arbeta med verksamhetsperspektivet, skalbarhetsutmaningar, vidmakthållande av driftsmiljön och säkerhet. Några av de viktigaste punkterna i projektet är att:

– Utöka antalet boenden i projektet
– Arbeta med maskinlärande för att utvärdera ytterligare algoritmer och skalbarhet
– Vidare undersöka hur verksamheterna kan effektiviseras
– Arbeta med frågor kring juridik och etik kopplat till informationssäkerhet
– Vidareutveckla tjänsten till anhöriga och vårdgivare
– Arbeta med integritet och säkerhet ur ett system- och verksamhetsperspektiv
– Se till att få tydlighet kring systemintegration och systemägande
– Kommunicera och sprida erfarenheter nationellt och internationellt.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet leds operativt genom Skellefteå kommuns projektkontor. Ledningen av projektet följer Skellefteå kommuns projektmodell, inklusive system för ekonomisk uppföljning och rapportering. Projektplanen är uppdelad i 7 delprojekt (arbetspaket, WP) som leds av olika partners baserat på deras kompetens och innehåll i respektive WP. Arbetet börjar med en behovsanalys som ligger till grund för följande arbete med datamodell, teknikacceptans, infrastruktur och arbetssätt. Projektledning och utvärdering/resultatspridning löper under hela projektet.

Läs mer

Mer om projektet på Skellefteå kommuns hemsida

Läs mer
Relaterade projekt
Skellefteå
Välfärdsteknik
IoT inom vård och omsorg (IVO)
Digital tvilling
Riksbyggen
Fastigheten som nav för resursoptimering och bättre hälsa
Trygghetsboende
Välfärdsteknik
Trygghetsboende med digitalt stöd