Genomförandeprojekt
Hälsa, vård och omsorg

Koordinerande projektpart (Koordinator)

Skellefteå kommun, SAMHÄLLSUTVECKLING OCH NÄRINGSLIVSUTVECKLING

Projektledare

Gustaf Ulander (gustaf.ulander@skelleftea.se, 0702384640)

Projektets mål

Att i hemmiljö med sakernas internet kunna upptäcka och följa levnads- och beteendemönster över tid och ställa detta i relation till individens sjukdomsförlopp och behov.

Projektsammanfattning

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Utredningen om välfärdsteknik i äldreomsorgen (SOU 2020:14) ger en bild av att kommunerna har kommit olika långt när det gäller digitaliseringen inom äldreomsorgen. Det är fortfarande få äldre som får tillgång till tjänster utformade med välfärdsteknik, och det har visat sig svårt att nå breddinförande.
I SKRs vägledning för välfärdsteknik 3.01 beskrivs en önskan om att arbeta mot mer öppna system som samtidigt agerar som sammanhållna tjänster. Marknaden domineras i dag av några större aktörer vilket även bekräftas av Kommunentus nya ramavtal Trygghetsskapande teknik 2018. Dessa system är proprietära vilket skapar inlåsningseffekter vilket inte främjar små och medelstora företag.

Vi har i det tidigare projektet IVO skapat ett system som ska trygga boendet för äldre personer som känner ett behov av stöd för ökad trygghet.
I denna nästa fas av projektsviten vill vi arbeta med verksamhetsperspektivet, skalbarhetsutmaningar, vidmakthållande av driftsmiljön och säkerhet. Några av de viktigaste punkterna är;

– utöka antalet boenden i projektet
– maskinlärande för att utvärdera ytterligare algoritmer och skalbarhet; – vidare undersöka hur verksamheterna kan effektiviseras;
– juridik och etik kopplat till informationssäkerhet
– vidareutveckla tjänsten till anhöriga och vårdgivare
– integritet och säkerhet ur ett system- och verksamhetsperspektiv;
– systemintegration och systemägande;
– kommunicera och sprida erfarenheter nationellt och internationellt

Projektperiod

2021-01— 2023-01

Läs mer om projektet på Vinnova här.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.