Prototyputvecklingsprojekt
Samhällsbyggnad, klimat och miljö

Projektets syfte var att stärka Linköping kommun, och andra liknande offentliga organisationer, i arbetet att digitalisera verksamheten med hjälp av IoT, för att öka dess kvalitet och effektivitet. Detta gjordes genom ett pilotprojekt inom effektivisering av fjärrvärme där en prototyp skapades för förbättrad fjärrvärmedrift med syfte att bidra till minskad klimatpåverkan.

Ett stort antal sensorer och därtill hörande kommunikationslösning installerades i Tekniska verkens fjärrvärmenät. Mätvärden från sensorerna samlas in i en cloud-miljö varpå de visualiserades som en del i analysen av den förbättrade driften. Mätdatan skalades sedan upp med hjälp av en optimeringsmodell för att ge underlag för en större generaliserbarhet av resultaten.

Projektperiod: Oktober 2016 – september 2017

Beviljat stöd: 1 347 407 kr

Länk till projektet i Swecris-databasen

Länk till projektet på Vinnovas webb

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.