Koll på materialförsörjning med IoT

Beviljat bidrag:3 228 182 kronor
Löptid:jan 2021 - apr 2023
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:Ökad IoT-förmåga
Koll på materialförsörjning med IoT
Status:Avslutat
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet syftar till att bidra till ett bra tekniskt stöd till offentliga organisationers logistikkedjor med realtidskontroll över aktuella lagersaldon ute hos slutanvändaren. Leverabeln från projektet är ett upphandlingsunderlag framtaget utifrån logistiska analyser och utprovade teknologier hos de medverkande parterna. Målet är att testa och utvärdera teknologier för att stödja lagerhantering och formulera erfarenheterna till den tekniska delen av ett upphandlingsunderlag. Underlaget ska vara så generellt att det kan användas i flera typer av offentlig verksamhet.
ProjektkoordinatorRegion Östergötland

Projektsammanfattning

Dagens vårdsystem står inför stora utmaningar där ett ökat vårdbehov behöver tillgodoses med knappa resurser. En nyckelfråga är effektiva och fungerande varuflöden av läkemedel och förbrukningsmaterial. Med detta flöde avses i detta projekt aktiviteter såsom inköp/upphandling, kvalitetssäkring, lagring och leveranser av produkter, samt ett välfungerande informationsflöde.

Vårdens varuflöden består idag av olika aktörer, olika utförarorganisationer (allmänna och privata), transporter och lagernoder som är omgärdade av komplexa regelverk, manuell hantering och IT-system med begränsad kompatibilitet. Förutsättningarna för att uppnå snabbhet och anpassningsförmåga i dessa flöden är således utmanande och behovet av samverkan är stort. Detta blev särskilt tydligt under Covid-19 krisen där bland annat skyddsutrustning tog slut.

Kontroll på faktisk förbrukning

En nyckelfråga är att ha kontroll på den faktiska förbrukningen längst ute i kedjan, det vill säga så nära användarna som möjligt. Genom att ha denna kontroll är det möjligt att bygga upp system där flertalet aktiviteter, såsom till exempel orderläggning, kan ske automatiskt. Efter att artiklarna har lämnat centraldepån och levererats till de olika enheterna saknas det idag kontroll på vad som lagras var, vad som har förbrukats osv. 

Målet med projektet är att mäta förbrukningen i sista ledet i flödet (i förråden på enheten). På grund av Corona-pandemin har det inte funnits möjlighet att testa framtagna lösningar i projektet i ordinarie verksamhet, vilket lett till skapandet av en testbädd på Test och innovation US Linköping. Här har flera system och lösningar testats och utvärderats tillsammans med vårdpersonal för att samla in användbar feedback. Bland annat har en våglösning, en kamera/AI-lösning samt tre olika app-/scanningslösningar testats och utvärderats. Två av applösningarna har utvecklats genom ett samarbete med studenter från Linköpings universitet i kursen programutvecklingsmetodik. 

Testerna visar sammantaget att vårdpersonalen överlag är positiva till någon form av system för att förbättra spårning och kontroll av artiklar, under förutsättning att det inte medför avsevärd påverkan på nuvarande arbetssätt. En viktig återkoppling är att systemet inte får förlänga plocktider av artiklar.

Projektet kommer att avslutas i mars 2023 och då kommer slutrapport att publiceras. Efter genomfört projekt är målet att ha ett generiskt empiriskt kunskapsmaterial som kan användas för upphandling vid storskalig implementering av tekniska lösningar.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida

 

Läs mer
Relaterade projekt
IoT World
Linköping
Logistik
IoT och offentlig logistik – IoT World
Positionering
Sändare
TagOn – Mobil positionering och datainsamling för sjukvård och transport