Smart realtidsövervakat VA-system

Beviljat bidrag:3 586 807 kronor
Löptid:jan 2021 - jan 2023
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:Klimat och miljö
Smart realtidsövervakat VA-system
Status:Avslutat
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Kristianstad vill säkra att förorenat vatten inte passerar reningsverk orenat och hamnar i vattendrag, sjöar och hav. Med hjälp av sensorer och smart digital teknik kontrolleras flöden i avloppssystemen för att förebygga en negativ miljöpåverkan och potentiella översvämningar av källare vid plötsliga skyfall. Syftet är att ha en fullt fungerande plattform där informationen analyseras, beräknas och visualiseras för olika behov till exempel att hitta läckage och dimensionera spill- och dagvattensystemet.
ProjektkoordinatorKristianstads kommun

Projektsammanfattning

Vatten och avlopp är funktioner i vårt samhälle som medborgarna förväntar sig alltid ska fungera. Störningar och avbrott i dessa påverkar förtroendet för kommunen negativt. Det är därför av yttersta vikt att kommunen arbetar förebyggande med att söka efter de fel som kan förekomma i vårt ledningssystem för att kunna planera underhållsarbetet.

Kontakt
Mats Wemmenborn Projektledare
mats.wemmenborn@gmail.com

Förebygga översvämningar

Kristianstad vill säkra att förorenat vatten inte passerar reningsverk orenat och hamnar i vattendrag, sjöar och hav. Med hjälp av sensorer och smart digital teknik kontrolleras flöden i avloppssystemen för att förebygga en negativ miljöpåverkan och potentiella översvämningar av källare vid plötsliga skyfall.

Kommunens invånare har direkt nytta av att kunna ta del av stigande vattenflöden där översvämningsrisker förekommer. Signaler ges till kommunens styrsystem att tömma sina spillvattensystem för att frigöra plats för regnvatten.

Flödesmätningarna ute i systemet kommer bidra till att man kan precisera var inläckage av tillskottsvatten finns vilket är en stor kostnadsbesparing för alla kommuninvånare. Övervakningssystemet förebygger översvämningar som kan drabba både kommunen och enskilda medborgare.

Resultera i tre övergripande larm

Målet är att projektet ska resultera i tre olika typer av larmfunktioner:

  1. Ett larm som går till kommunens egen vatten- och avloppsavdelning som kan flagga för kommande nederbörd. Det gör att kommunen i förebyggande syfte hinner tömma system inför kommande regn.
  2. Larm som går till räddningstjänsten så att de vet var de ska åka om det blir översvämning.
  3. Larm direkt till medborgare där det finns risk för översvämning i källare.

Planerat upplägg och genomförande

Inledningsvis ska 550 mätenheter utplaceras. Nästa steg är att montera mätenheterna fysiskt vilket ska vara klart hösten 2021. Parallellt pågår datainsamling, analys och support av mätenheter under hela 2021. Under 2022 utförs dataanalys och utveckling av algoritmer. Resultat kommer att presenteras och bidra till kunskapsspridning.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida

 

Läs mer
Relaterade projekt
Tjörn
Vattenläckage
Ingen H2O-brist med säker IoT-list
Brandposter
Vatten- och avlopp
Smarta brandpostpluggar