Stärka skolhälsan med IoT

Beviljat bidrag:2 000 000 kronor
Löptid:mar 2021 - feb 2023
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Skola och utbildning
Stärka skolhälsan med IoT
Status:Pågående
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektets syfte är att skapa samhällsnytta genom att stärka elevers hälsa, öka lärandet och skapa ett bättre liv för var och en, med tillämpning av IoT i skolan. Projektmålet är att utveckla och testa innovativa IoT-idéer i skolan, vilket ska skapa insikter och lärande för utveckling av nya IoT-prototyper på lösningar och funktioner, samt nya arbetsmetoder, processer och affärsmodeller. Det ska ske genom att erbjuda testmiljöer för företag som vill prova/testa sina lösningar för att skapa affärsmöjligheter.
ProjektkoordinatorArvika kommun

Projektsammanfattning

Idag ser vi hur skolan, tillsammans med en komplex arbetsmarknad, är en bidragande faktor till att barn och ungas psykiska ohälsa har ökat. Flickors stressnivå ökar och pojkars skolresultat är generellt lägre än flickors. Idag mäts barn och ungas hälsostatus genom manuella verktyg som samtal och enkäter. Vi vill med detta projekt testa IoT-lösningar i skolan. IoT-teknik som ska skapa samhällsnytta genom att stärka det hälsofrämjande arbetet i skolan, för att ge alla elever goda förutsättningar för ett gott liv på längre sikt.

Kontakt
Christian Persman Projektledare
christian.persman@arvika.se
0570-828 27

Tester i verklig skolmiljö

Innovation är en förutsättning för att den offentliga sektorn ska hitta nya och effektiva lösningar på flera av dagens stora samhällsutmaningar och för att näringslivet ska kunna stärka sin konkurrenskraft. Vi bjuder därför in företag och entreprenörer att testa sina IoT-lösningar i en verklig skolmiljö. Med det vill vi bidra till arbetet med öppna standarder och hur det kan gynna samhällsutvecklingen, bidra till nya forsknings- och/eller innovationsprojekt samt titta på möjligheter att tillämpa tekniken inom andra områden i offentlig sektor. Vi vill även bidra till att förbättra möjligheterna till kommande projekt och satsningar inom området skola.

Förväntade effekter och resultat

Genom att samla in ny och mer regelbunden data är målet att stärka det hälsofrämjande arbetet i skolan. Det handlar om att kunna ge elever goda förutsättningar för ett gott liv på längre sikt. Projektet ska identifiera möjlighet till nya arbetsprocesser som kan stärka arbetet med elevers hälsa och/eller förbättrar den fysiska, eller psykosociala miljön i skolan. Genom projektet är förhoppningen även att identifiera nya forskningsområden avseende IoT, hälsa och skola.

Upplägg och genomförande

Projektet organiseras i fyra arbetspaket, där respektive paket består av en arbetsgrupp som ansvarar för genomförande av aktiviteter.

Arbetspaket 1. Ledning och koordinering – samordnar och koordinerar projektet.
Arbetspaket 2. Test och tillämpning – skapar förutsättningar för och genomför tester.
Arbetspaket 3. Analys, värdering och lärande – sammanställer och analyserar data.
Arbetspaket 4. Kommunikation och kunskapsspridning.

Arbetet delas in i fyra etapper där arbetsgrupperna arbetar parallellt.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida

Läs mer
Relaterade projekt
IoT i skola
Lärande
Kartläggning av lärares rörelsemönster
IoT i skola
Skola
IoT-hubb skola