Videoassisterade 112-samtal för tillgänglig och jämlik vård

Beviljat bidrag:3 999 500 kronor
Löptid:mar 2024 - sep 2026
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
Videoassisterade 112-samtal för tillgänglig och jämlik vård
Status:Pågående
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet Videoassisterade 112-samtal för tillgänglig och jämlik vård syftar till att bidra till en jämlik, effektiv och patientsäker vård genom videoassisterade 112-samtal från inringare till larmcentral. Det förväntade resultatet av projektet är att skala upp användningen av videoassisterade samtal i Sverige samt skapa utbildningsmaterial, riktlinjer för användning och tekniska ramverk som möjliggör att även icke-deltagande regioner kan påbörja sin implementeringsresa.
ProjektkoordinatorLindholmen Science Park AB - PICTA Prehospital ICT Arena

Projektsammanfattning

Telefonbedömning av larmsamtal till 112 innebär många utmaningar. Exempelvis kan den som ringer in vara påverkad av chock, smärta, stress eller annat. Inringarens förmåga att tala om och beskriva vad som hänt kan också variera och begränsas av skada, språksvårigheter eller olika funktionsvarianter. Projektet Videoassisterade 112-samtal för tillgänglig och jämlik vård syftar till att bidra till en jämlik, effektiv och patientsäker vård genom videoassisterade 112-samtal från inringare till larmcentral.

Projektet bygger på det tidigare förberedelseprojektet Videokommunikation till Larmcentralen

Kontakt
Hanna MaurinProjektledare
hanna.maurin@lindholmen.se

Ett historiskt samarbete

Trots att förstudier, pilotprojekt och internationell forskning visar klinisk nytta och positiv effekt på patientutfall, används ännu inte videoassisterande 112-samtal hos majoriteten av landets regioner. Projektet inkluderar 10 av Sveriges 21 regioner för att öka användningen av video till larmcentraler i Sverige. Ett historiskt samarbete där en bred implementering uppnås. Implementeringen kommer att ledas av de regioner som har störst kompetens inom området, vilka kommer att ge stöd för implementering till övriga regioner. Genom att samla flera av Sveriges regioner i användningen av video till larmcentral kommer erfarenhets- och kunskapsdelning mellan regionerna bidra till ett viktigt nationellt underlag för framtiden.

Jämlik hälsa

Ett av projektets mål är att videolösningen ska skapa en jämlik hälsa, därför kommer potentiella inringare både med och utan funktionsvariationer att inkluderas. Detta genom att användare bjuds in till att testa och diskutera lösningen för att se om den passar deras behov och hur den skulle kunna förbättras. Videolösningen kommer även att utvärderas med avseende på användning, effekter och acceptans. Effekterna gällande ekonomi och hälsoutfall kommer att utvärderas genom att samla in journaldata och data från användningen från regionerna.

Då användningen av video är i sin linda finns också stora möjligheter till vidareutveckling av videolösningen. Idéer för vidareutvecklingsmöjligheter kommer komma från utvärderingarna samt genom diskussioner med projektparterna och en referensgrupp. Ett par exempel på funktionaliteter som kommer att utvärderas är AI-stöd för bildbehandling i videostödet och mottagande av data från smarta produkter som inringaren eller patienten använder.

Förväntat resultat och nästa steg

Det förväntade resultatet av projektet är att skala upp användningen av videoassisterade samtal i Sverige så att 10 regioner har gjort en pilotanvädning. I arbetet med uppskalning kommer utbildningsmaterial, riktlinjer för användning och tekniska ramverk skapas som även kan spridas till andra regioner utanför projektet. Detta möjliggör att även icke-deltagande regioner kan påbörja sin implementeringsresa med resultaten. Dessa resultat kan även vara vägledande för en potentiell nationell lösning för video till larmcentral.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida.

Läs mer
Relaterade projekt
Larmcentral
Videokommunikation
Videokommunikation till Larmcentral
IoT-implementering
Vård och omsorg
Implementering av IoT inom vård och omsorg