Gå till innehåll
Online
Workshop
9 dec 2022
kl: 09:00 - 11:00

Effektivare utveckling av digitala tvillingar

Tre Jordglober foto Adobe stock

IoT Sverige, i samarbete med SMHI och Rymdstyrelsen, bjuder in till en digital workshop med syfte att skapa ett förslag till samordnad färdplan för effektivare utveckling av digitala tvillingar.

Inom EU-projektet Destination Earth utvecklas en digital modell av jorden, där de första tillämpningarna ska bidra till att förstå och stärka förmågan att hantera effekterna av klimatförändringar och miljökatastrofer. Det finns även ett behov hos kommuner att arbeta med digitala tvillingar för att kunna möta extremväder till följd av klimatförändringarna. För att uppnå bästa resultat är det viktigt att utvecklingen av de lokala digitala tvillingarna i kommunerna sker koordinerat med arbetet på EU-nivå.

Samverkan med Rymdstyrelsen och SMHI

IoT Sverige, SMHI och Rymdstyrelsen bjuder in till en workshop för att skapa ett förslag till en samordnad färdplan för effektivare utveckling av digitala tvillingar.

Målet är att identifiera vilka politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, miljömässiga och legala frågor som behöver beröras/utredas inom ramen för ett gemensamt arbete kring digital tvilling.

Ambitionen är att resultat och insikter från workshoptillfället bland annat ska kunna omsättas till underlag för parternas dialog med Europeiska kommissionen om utformningen av arbetsprogrammet DIGITAL. Arbetet ska även kunna bidra till konkreta handlingsplaner för deltagande parter.

Vem vänder sig workshopen till?

Workshopen vänder sig till kommuner och myndigheter som arbetar med utveckling av digitala tvillingar. Även personer med ansvar för klimatanpassning (klimatstrateger t.ex.) inom kommuner välkomnas. Workshopen kommer att hållas via Zoom och arbete i verktyget Miro.

Lyssna på föredrag om Destination Earth

Tidigare arrangerade IoT Sverige en lunchföreläsning om EU-initiativet Destination Earth. Se gärna denna presentation innan workshopen:

Hantera extremväder med digitala tvillingar (YouTube)

Frågor?

Har du frågor går det bra att vända dig till IoT Sveriges programstrateg Bobo Baudin,

——————————-

Mer bakgrund

Local digital twins – kommunernas digitala tvillingar

Inom programmet DIGITAL genomför europeiska kommissionen en satsning på utveckling av så kallade datarum. Se IoT-blogg om detta. Ett av dessa datarum är ”Data Space for Smart Cities” – datarum för smarta hållbara städer och samhällen. Detta tvärsektoriella dataområde kommer att utgöra grund för interoperabla lokala digitala tvillingar och under våren 2023 kommer europeiska kommissionen första specifika satsning på lokala digitala tvillingar.

Nationell samordning av digitala tvillingar

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, innehar uppdraget att leda arbetet med etablering av nationell, förvaltningsgemensam infrastruktur – Ena. Lantmäteriet, grunddatadomänansvarig myndighet för geodata och fastighetsinformation innehar en central roll i arbetet kopplat till digitala tvillingar av den fysiska miljön. Men för att bygga upp en digital modell av den byggda miljön krävs kompletterande information från ett flertal aktörer – utöver de utpekade grunddatadomänansvariga myndigheterna. Medlems- och intresseorganisationer med nationellt samordnande funktion är också relevanta i sammanhanget. Liksom akademi och näringslivets aktörer. Givet det rådande geopolitiska läget utgör även cybersäkerhet ett självklart fokusområde. Därför hälsas även aktörer inom detta område välkomna.

Kontakt
Bo Baudin

Bo Baudin

Programstrateg, IoT Sverige

bo.baudin@iotsverige.se+46(0) 73 469 76 66
Magnus Agnarsson

Magnus Agnarsson

Koordinator, SKR/Inera, referensarkitektur

Jenny Carlstedt

Jenny Carlstedt

Strateg, smarta och hållbara städer och samhällen

Torbjörn Lahrin

Torbjörn Lahrin

IoT Sverige, arbetsgrupp standarder och plattformar

Tobias Edman

Tobias Edman

Rymdstyrelsen

Stefan Nilsson

Stefan Nilsson

SMHI

Fler aktiviteter