IoT för smart drift av idrottsanläggningar

3 dec 2021·0 minuters läsning
Dela:
IoT för smart drift av idrottsanläggningar

I Lund har en förstudie kring smart drift av kommunens ytor och lokaler för idrott genomförts. IoT-lösningar har testats för att effektivisera städning i badhus och för behovsstyrd bevattning av fotbollsplaner.

Sakernas internet används idag inom många områden i offentlig sektor. Ett område som dock är relativt outforskat är IoT-lösningar för smart drift av idrottsanläggningar. Lund är en växande kommun som vill främja en aktiv fritid för invånarna. Kommunen erbjuder lokaler och idrottsytor till ändamålet men i takt med en ökande befolkningsmängd ökar också slitaget på idrottshallar, badhus och fotbollsplaner.

Outforskat IoT-område

Johanna Sandberg arbetar som utvecklingsstrateg på kultur- och fritidsförvaltningen i Lund. Hon är projektledare för Smart drift av ytor och lokaler för idrott, ett förberedelseprojekt finansierat av IoT Sverige, som startade för snart ett år sedan.

– Vi har gjort en första kartläggning av hur IoT skulle kunna effektivisera driften av kommunens lokaler och ytor för idrottsutövning. Något som vi snabbt konstaterade är att Lunds kommun är tidigt ute, det här är ett outforskat område, säger Johanna Sandberg.

Sensorteknik i badhus

I en del av projektet testades IoT-lösningar i kommunens badhus Högevall. Det grundläggande målet var att öka nöjdheten hos badhusbesökare och samtidigt värna om personalens arbetsmiljö och arbetstid.

– Kundnöjdhet på ett badhus handlar mycket om att det ska vara rent och fräscht. Många vill också veta vilka tider det är som lugnast att besöka badhuset. Det här ville vi testa om IoT-lösningar kunde hjälpa oss med, säger Christer Sörliden, badmästare och verksamhetsutvecklare på Lunds kommun.

Christer Sörliden

Tillsammans med företaget Essity installerades en rad olika sensorer. Dels besöksräknare och dels sensorer som kan signalera om produkter så som pappershanddukar, toapapper eller tvål håller på att ta slut. Informationen skickas till en applikation som informerar städpersonalen om var det behöver städas och vad som behöver fyllas på.

Datadriven städning

En av slutsatserna efter testerna är att det förändrade arbetssättet mot datadriven städning tar tid att anpassa sig till.

– Traditionell städning innebär att gå runt och titta var det behöver städas. Här handlar det istället om att planera städningen utifrån en surfplatta som är fäst på städvagnen. Det krävs ett förändrat beteende och att våga lita på data, säger Christer Sörliden.

För att avgöra om de nya rutinerna gav önskade effekter gjordes en jämförelse mellan traditionell och datadriven städning. Ett våningsplan på badhuset städades på traditionellt sätt och ett annat med datadriven städning. Det visade sig att den datadrivna städningen var effektivare och frigjorde 27 arbetstimmar på cirka två och en halv månad.

Badhuset Högevall i Lund.

IoT-lösning för bevattning av fotbollsplaner

Den andra delen i förstudien handlade om att ta reda på om IoT kan bidra till att effektivisera skötseln av fotbollsplaner. Runt om i Lund finns trettiofem fullstora fotbollsplaner.

– Dessa vattnas enligt ett fast schema tre dagar i veckan. Syftet med att koppla på IoT är att kunna vattna när det behövs och på så sätt minska vattenanvändningen, säger Rickard Persson, enhetschef idrottsservice på Lunds kommun.

 

Rickard Persson

Även här användes sensorteknik och ett första test gjordes på Lineros fotbollsplan. Tre enheter med totalt sex sensorer grävdes ned i fotbollsplanen för att kunna mäta vattennivån i gräsmattan.

Möjligheter och utmaningar

Förstudien är avslutad men ännu återstår en del resultatrapportering. Projektledaren Johanna Sandberg summerar ett spännande projekt som även innehöll en del utmaningar.

– Tyvärr kom ju pandemin mitt i detta vilket både skapade förseningar och gjorde det svårt att genomföra vissa tester. Dessutom är det lite tufft att som kommun driva utvecklingen av nya digitala lösningar. Men på det stora hela är det ett projekt med stor potential att skapa samhällsnytta, avslutar hon.