IoT ska hjälpa äldre att bo kvar hemma

3 feb 2022·0 minuters läsning
Dela:
IoT ska hjälpa äldre att bo kvar hemma

”Framtida IoT-hemmet för ett självständigt liv” är en förstudie som drivits av Lunds kommun. 

Målet med detta förberedelseprojekt är att med IoT-lösningar möjliggöra för äldre personer att kunna bo kvar hemma så länge som möjligt och att skapa ett tryggt boende för personer med funktionsvariation.

Lunds kommun ligger långt framme när det gäller digitaliseringsarbete. Förra året fick kommunen ta emot utmärkelsen ”Sveriges e-hälsokommun” och Lund är även utsedd av SKR till en av tio modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering. Förstudien som drivits inom ramen för IoT Sveriges utlysning 2020 handlar om att genom användning av IoT öka självständighet, trygghet och livskvalitet hos äldre människor och hos människor med funktionsvariation.

– Det här projektet ligger helt i linje med kommunens övergripande digitaliseringsstrategi. I grund och botten handlar det om att ge människor förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt, säger Sandra West, utvecklingsledare för digitalisering inom vård- och omsorgsförvaltningen i Lund.

Grundfrågan i projektet var ta reda på hur olika IoT-lösningar kan öka möjligheten till kvarboende med bibehållen livskvalitet. Projektet genomfördes i fyra faser.

Behovskartläggning hos brukare och anhöriga

Den första fasen handlade om att utreda vilka behov brukare har för att kunna uppleva en hög livskvalitet och kunna bo i eget boende. Här intervjuades flera brukare och även anhöriga som ofta är nära involverade i brukarens boendesituation. Sandra West menar att många parametrar handlar om trygghet och tillit till tekniken.

– Mycket handlar om att få brukaren att känna sig trygg med tekniken. Det kan handla om IoT-lösningar där brukaren själv behöver hantera en surfplatta eller mobiltelefon, en dörrklocka med videofunktion till exempel, säger hon.

Stort intresse hos IoT-leverantörer

I den andra fasen genomfördes en marknadsanalys för att kartlägga vilka IoT-lösningar som finns på marknaden och som mappar mot brukarnas behov. Sextio leverantörer listades varav sjutton fick presentera sina lösningar för projektgruppen och tre av dem djupintervjuades därefter. Det finns ett stort intresse hos marknadens IoT-aktörer när det gäller att leverera lösningar inom välfärdsteknik. Samtidigt finns det utmaningar kopplade till branschens särskilda säkerhetskrav.

– IoT-lösningar inom hälsa, vård och omsorg samlar ofta in känsliga personuppgifter. Det finns många lagstiftningar att ha koll på när det gäller detta område, något som inte alltid är så lätt för mindre IoT-leverantörer, säger Sandra West.

 
Sandra West. Foto: Lunds kommun.

Den tredje fasen innebar en verksamhetsanalys där projektet tittade på vilka organisatoriska och tekniska förutsättningar som måste vara på plats för att kunna använda IoT-lösningar inom vård och omsorg. En viktig lärdom kommunen tar med sig är vikten av att arbeta brett med IoT.

– Vi behöver arbeta kommunövergripande och även mellan centrala stödfunktioner. Det är nyckeln för att få IoT-plattformar att verkligen användas. Sedan behövs det självklart även verksamhetsspecifika lösningar på förvaltningsnivå, säger Sandra West.

Våga avgränsa projektet

Sandra West rekommenderar andra kommuner som är intresserade av att genomföra liknande projekt att tänka igenom omfattningen ordentligt och att våga avgränsa. Sett i backspegeln menar hon att det hade varit klokt att smalna av projektet.

– Vi tog en ganska bred ansats i detta förberedelseprojekt, något som blev utmanande när det kommer till att hålla ihop allting. Samtidigt har vi nu väldigt mycket data som underlag inför en fortsättning, säger hon.

Även den pågående pandemin försvårade vissa moment som till exempel intervjuer med brukare och andra möten som fick ske digitalt. Sammantaget har projektet lett till att kommunen fått en djupare förståelse för vad som krävs för att kunna ta steget vidare. Det redovisas i en rapport som utgjorde avslutande fas fyra i projektet.

"Vi behöver arbeta kommun-övergripande och även mellan centrala stödfunktioner."Sandra West, digital strateg, Lunds kommun