Gå till innehåll

IoT Sverige tar pulsen på politiken

·0 minuters läsning
Dela:
partilogotyper

Vad tycker Sveriges partier när det gäller digitalisering i allmänhet, och potentialen med användning av sakernas internet i synnerhet?

IoT Sverige ställde tre frågor till Sveriges riksdagspartier. Alla partier utom Vänsterpartiet inkom med svar.

IoT Sverige är ett nationellt innovationsprogram som finansierar IoT-projekt inom offentlig sektor över hela landet. Vi vill skapa samhällsnytta genom en ökad användning av sakernas internet. Internet of Things (IoT) eller sakernas internet på svenska, utgör en viktig del av den pågående digitaliseringen av samhället.

Tre frågor om IoT och digitalisering

Nu vill vi veta vad Sveriges riksdagspartier tycker när det gäller IoT Sveriges hjärtefrågor. Vi ställde tre frågor till samtliga riksdagspartier:

  • Vilka politiska beslut behövs för att Sverige ska ta täten som digital välfärdsnation?
  • Användningen av sakernas internet ökar, och inom offentlig sektor finns idag smarta lösningar inom alltifrån vård, samhällsbyggnad, skola med mera. IoT Sverige ser en stor potential att skala upp användningen, men många gånger hänger inte lagstiftningen med den snabba teknikutvecklingen (vad gäller upphandling, frågor kring säkerhet, integritet mm). Vad vill ert parti göra för att undvika att lagstiftningen bromsar utvecklingen?
  • Vad vill ert parti göra för att stötta kommuner och regioner att i högre grad nyttja AI och IoT i sina verksamheter?

————————-

Så svarar partierna

Partiernas svar presenteras utifrån storleksordning enligt SCBs partisympatiundersökning från maj 2022 (förutom Vänsterpartiet som inte svarade).

Fråga 1.
Vilka politiska beslut behövs för att Sverige ska ta täten som digital välfärdsnation?

Socialdemokraterna
Regeringen antog för några år sedan en strategi, ”Ett hållbart digitaliserat Sverige”, som visar hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Av den strategin framgår inriktningen på regeringens digitaliseringspolitik som vi fortsatt följer. Digitalisering och it-redskap stärker också möjligheten att leva och arbeta i hela landet. Utbyggnaden av fast och mobilt bredband ska fullföljas i hela landet och det offentliga har ett ansvar för utbyggnaden där marknaden inte räcker till.

Moderaterna
Det är allvarligt att vi i Sverige halkar efter när det gäller digitalisering, vi har alla förutsättningar att vara bäst i världen och leda utvecklingen. Det saknas idag ett tydligt politiskt ledarskap och det kommer en borgerlig regering ta tag i så fort som möjligt. Det är tydligt att offentlig sektor behöver stöd i sin digitalisering (Sverige ligger i bottenligan i internationella jämförelser) här behövs ett tydligt uppdrag till exempelvis DIGG att stötta de offentliga aktörerna. Vidare behövs beslut kring hantering av data, sak vi på allvar få en digital välfärdsnation så måste offentlig sektor bli bättre på att dela data.

Sverigedemokraterna
IT-tillgänglighet är viktig för boende och verksamma på landsbygden. Det är en demokratifråga, då tjänster och samhällsinformation sker via internet. Uppkopplingsmöjligheterna brister, regeringen lyckas inte med bredbandsstrategins mål att 95 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Vi har i vår egen budget lagt 50 miljoner kronor mer för 2022 och 2023 samt 30 miljoner för 2024 än regeringen, för utbyggnad av bredband på landsbygden.

Centerpartiet
Centerpartiet vill att Sverige gör välfärdsdata till öppen data där det inte hindras av integritet eller säkerhet – så skapas innovation och bättre tjänster. Digitala tjänster i välfärden måste också bygga på gemensamma standarder och APIer – det sparar arbetstid och utvecklingskostnader. Digitala välfärden måste vara säker och tillgängliga för alla. Slutligen måste vi fortsätta bygga ut fibernäten – alla medborgare ska ha tillgång till snabbt internet.

Kristdemokraterna
Potentialen finns i möjligheterna till effektivare arbetssätt, direktkommunikation och nyttjande av stora datamängder. Hittills har digitaliseringen till stor del handlat om att datorisera redan befintliga informationsmängder och processer. Strategiska nationella beslut om standarder och terminologi krävs så att skilda system är kompatibla. Det handlar framförallt om journalsystem och kvalitetsregister men också om andra system.

Liberalerna
Liberalerna vill se en översyn av regelverket inklusive dess skatter, avgifter och avdrag för att säkra en konkurrensneutral lagstiftning som är i takt med utvecklingen inom digitalisering. Det behövs ökat fokus på utveckling av personal och förändrad organisation och arbetssätt för en effektiv digitalisering som i sig bör ses mer som ett medel än ett mål. Utbildningsväsendet bör säkerställa att digital kompetens inte blir en bristvara och ett rejält kompetenslyft behövs hos de svenska myndigheter för att bättre kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Miljöpartiet
För att digitaliseringen ska komma alla till del behöver vi stärka tillgången till digitala tjänster i hela landet. Miljöpartiet vill att staten tar ansvar för utbyggnaden av bredband och ger ekonomiskt stöd för att öka tillgängligheten till internetbaserade tjänster i hela landet. Vi vill bland annat stärka digitaliseringen för små och medelstora företag på landsbygd. Arbetskraftsinvandringen och kompetent arbetskraft som vill komma hit och bygga Sverige, är också en viktig del för att vi ska klara av också digitaliseringen. Vi behöver även kompetensutveckling av olika delar av IT och Tech.

Fråga 2
Användningen av sakernas internet ökar, och inom offentlig sektor finns idag smarta lösningar inom alltifrån vård, samhällsbyggnad, skola med mera. IoT Sverige ser en stor potential att skala upp användningen, men många gånger hänger inte lagstiftningen med den snabba teknikutvecklingen (vad gäller upphandling, frågor kring säkerhet, integritet mm). Vad vill ditt parti göra för att undvika att lagstiftningen bromsar utvecklingen?

Socialdemokraterna
IoT kommer att vara ett viktigt strategiskt område där Sverige behöver vara ledande. Vi måste dock vara medvetna att IoT är ett område där insamlandet av data kan vara problematiskt. Framförallt om det samlade materialet kan skada eller om det finns risk för att det kan skada våra medborgare och företag. En stor del av dessa IoT kopplade system har även betydande brister. Vi följer därför frågan noggrant och gör de insatser som krävs i olika sammanhang, inte minst inom EU.

Moderaterna
Skandalen på Transportstyrelsen har lagt en våt filt över digitalisering av offentlig sektor. Vi behöver ett omtag och uppdatera vår lagstiftning. Till exempel se till att tillåta regulatoriska sandlådor där nya lösningar kan testas och för att tydliggöra var det finns brister i lagstiftningen som utgör hinder. Frågan om hinder behöver också adresseras på EU-nivå där det är alltför mycket protektionism och rädsla som styr lagstiftning och regelverk. Självklart ska människors integritet skyddas men i dagsläget så är det den enda ledstjärnan att skydda allt i alla lägen och det görs ingen riskbedömning och ingen hänsyn tas till de möjligheter till nya lösningar man stänger med för rigid lagstiftning.

Sverigedemokraterna
Ofta tar det regeringen allt för lång tid att genomföra viktiga utredningar i frågor som kräver lagstiftningsförändringar. Inte sällan tar en utredning flera år. Viktiga frågor ska utredas ordentligt, samtidigt finns exempel på där regeringen påskyndar vissa frågor de prioriterar. Vi anser att processerna för utredningsarbete i samhällsviktiga frågor inte får fördröjas. Vi tror att det finns möjlighet att effektivisera utredningsarbete med bibehållen kvalitet.

Centerpartiet
Byråkrati och regler kan bromsa nya digitala tjänster, nya idéer och arbetstillfällen. Centerpartiet vill se förenklade upphandlingsregler men även att det ges digitalt stöd för till exempel kommuner att enkelt leva upp till minimiregler för informations- och cybersäkerhet. Det leder till enklare inköp samt ökad konkurrens och innovation. Vi vill också öppna upp offentliga data och öka möjligheten att göra testverksamhet och till exempel använda digitala tvillingar i välfärden.

Kristdemokraterna
Det område som kanske är mest lovande är de förbättrade möjligheterna till prevention och egenvård. För att skapa de bästa förutsättningarna för denna utveckling menar vi att det är avgörande att ge patienter äganderätt över sin egen journal- och sjukvårdsinformation. En parlamentarisk utredning behöver tillsättas för att diskutera etiska dilemman och föreslå långsiktiga spelregler. Idag råder osäkerhet om vad som får göras när det gäller olika typer av digitaliserings- och uppföljningsmetoder.

Liberalerna
Liberalerna vill se en översyn av regelverket inklusive dess skatter, avgifter och avdrag. Vi anser att Sverige måste bli betydligt mer aktiva inom EU för att i ett tidigt skede påverka de digitala akter som tas fram. En lång rad akter om AI, data, digitala marknader och tjänster, översyn GDPR och cybersäkerhet är på väg. Sverige måste driva på och stå upp för liberala värden, där vi avväger vikten av personlig integritet med behovet av innovation och företagens och Europas konkurrenskraft.

Miljöpartiet
Vi vill inleda ett samordnat arbete för att skaffa en överblick över datan i den offentliga sektorn, för att slå fast vad som är möjligt inom befintlig lagstiftning och om det finns möjligheter till och behov av lagändringar.

Fråga 3
Vad vill ert parti göra för att stötta kommuner och regioner att i högre grad nyttja AI och IoT i sina verksamheter?

Socialdemokraterna
Vi anser att digitaliseringen av välfärdstjänster och myndighetskontakter ska fortsätta och kvalitetssäkras. Regeringen och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har tidigare träffat en överenskommelse om en gemensam ambition, som förenar kommuner, regioner och statliga myndigheter, att införa ett säkert, snabbt och enkelt sätt för digital kommunikation mellan välfärdens olika verksamheter.

Moderaterna
Den viktigaste biten är utbildning, inom offentlig sektor är kunskapen för låg vilket gör att upphandlingar av digitala lösningar blir dåliga, dyra och ofta ställer till mer problem än de löser.
Vi vill se ett digitalt kompetenslyft på alla nivåer inom offentlig sektor.

Sverigedemokraterna
Generellt menar vi att för att Sverige ska ligga i framkant bör ett nationellt råd med sakkunniga experter inrättas, vars uppgift blir att arbeta med exponentiella teknologier och andra viktiga teknologiområden. Det är också av vikt att utveckla säkerhetslösningar inom tjänster där AI används, för ökad säkerhet för samhälleliga instanser, för kommersiell verksamhet och privata användare. Kommuner och regioner är betjänta av det råd och utveckling av säkerhetslösningar vi vill se.

Centerpartiet
Vilka verktyg enskilda verksamheter i Sveriges kommuner och regioner ska använda vill vi inte avgöra från nationellt håll. Det vi från Centerpartiets sida vill se är tydliga standarder och APIer i all välfärdsverksamhet för att göra det enkelt att implementera nya lösningar. Det ska inte vara IT-avdelningens avsaknad av tid som gör att en enhet på sjukhuset inte kan använda en ny AI eller IoT tjänst som förbättrar och effektiviserar vården. Dessutom måste ersättningssystemen ses över.

Kristdemokraterna
Som en generell princip vill vi minska antalet specialdestinerade bidrag och visa tillit till kommunernas/regionernas förmåga att använda generella statliga bidrag på ett klokt sätt i välfärdsbygget. Några riktade bidrag inom digitalisering har vi därför inte på agendan. Men en viktig åtgärd är att peka ut en statlig myndighet som ska vara samordnande aktör som alla myndigheter i behov av IT-drift kan vända sig till. Vi tror att den myndighet som passar bäst för den uppgiften är DIGG.

Liberalerna
Liberalerna har initierat en ”Sverigeförhandling om välfärdens digitala infrastruktur” som SKR ställt sig bakom. Målet är att lägga en stark grund för den fortsatta digitaliseringen av välfärdssektorn genom att etablera tydliga principer och standarder för digitala tjänster, men också att staten och huvudmännen ska samfinansiera ett lyft för att skrota åldrade IT-system och ersätta dem med moderna digitala verksamhetsstöd.

Miljöpartiet
AI är ett allt viktigare ämne i digitaliseringen. Därför vill Miljöpartiet initiera ett kunskapslyft om hur AI kan tillämpas i offentlig sektor, för att bland annat underlätta en omställning av arbetslivet med livslångt lärande, kunskapsutveckling och vidareutbildning. Vi ser att AI och IoT har stor potential att vara ett verktyg i den gröna omställningen, och det är viktigt att också den offentliga sektorn drar nytta av detta. Uppkopplade elektrifierade produkter med enkelt utbytbara delar, gör det till exempel enklare att beräkna skick och slitage hos en vara och att reparera den.

 

 

Senaste nyheterna

28 jun 2024

Spännande AI-mätningar av besökarnas rörelser under Almedalsveckan

Läs mer
Karlstad illustration från Karlstads kommun
20 jun 2024

Podd: kan Internet of Things öka upplevd trygghet?

Läs mer
19 jun 2024

IoT Sverige får fortsatt finansiering

Läs mer