Hubb
Samhällsbyggnad, klimat och miljö
Mätstation uppe på Femmanhusets tak i Göteborg.

I dagens städer utsätts människor och känslig natur för bullernivåer och halter av föroreningar i både luft och dagvatten som i vissa fall ligger över satta gränsvärden. I samband med till exempel större byggnationer kan störningar uppstå. Göteborgs Stad, tillsammans med partners från akademi och privata sektorn, tar nu fram en kommunikationsplattform (IoT) dit sensorer kopplas för att kunna hålla bättre koll på dessa föroreningar och informera allmänheten. Data som samlas in från olika källor och aktörer bearbetas och visualiseras för planering och uppföljning av åtgärder. Det kommer också att göras tillgängligt för medborgarna som öppen geodata.

Genom exempelvis plattformen Miljöväder.se kommer medborgarna kunna följa i realtid hur det ser ut med föroreningar i luften och även i vattnet. Det ger medborgare i staden en möjlighet att undvika platser med höga föroreningar och planera sina rörelser efter det. Det öppnar även för att människor aktivt kan välja bort områden med höga nivåer av buller. Det kan i det långa loppet ge friskare medborgare. 

Miljöövervakning har de sista åren blivit en stor fråga i många av världens städer och intresset för hur luft och vattenkvaliteten har ökat. Intresset finns både hos medborgare och medier, vilket ställer krav på städerna att kunna presentera aktuella och korrekta data kring dessa frågor i realtid.

De närmsta åren kommer det att genomföras flera stora infrastrukturprojekt i Göteborg. Det största av dem är bygget av Västlänken och det kommer påverka i stort sett hela staden. Västlänken är en tågtunnel för att öka kapaciteten för tågtrafiken genom Göteborg. Under dessa olika byggnationer kommer systemet av sensorer att testas i skarpt läge. Sensorerna kommer snabbt kunna uppfatta om det skulle bli något läckage ut i vattnet och slå larm snabbare än nuvarande system.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.

Vill du veta de senaste nyheterna?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få senaste uppdateringarna.