Hitta dolda cykelpotentialer med IoT

Beviljat bidrag:1 220 000 kronor
Löptid:mar 2021 - feb 2023
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Klimat och miljö
Hitta dolda cykelpotentialer med IoT
Status:Pågående
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Lunds kommun har välutvecklade cykelanläggningar och en stark cykelkultur. Men med fortsatt befolkningstillväxt och ökad befolkningstäthet är det viktigt att kontinuerligt genomföra åtgärder som förbättrar miljöhänsynen och främjar hållbarhet. En ökning av andelen cykelresor är en viktig transportåtgärd för att uppnå detta. De senaste åren har kommunen nått något av en "platå" med antalet cykelresor och innovation krävs för att hitta outnyttjad potential att öka antalet cykelresor ytterligare.
ProjektkoordinatorLunds kommun, Tekniska Förvaltningen

Projektsammanfattning

Lunds kommun driver ett långsiktigt arbete med hållbara transporter, men ändå nås inte målen för cykling. Syftet med projektet är att använda IoT (data från app-baserad resvaneundersökning) för att bättre förstå vem som cyklar i Lund, var, när och varför. Det handlar om att identifiera var outnyttjad cykelpotential finns och att utveckla effektiva åtgärder för att kunna nyttja den.

Kontakt
Hanna Zakrisson
Hanna ZakrissonProjektledare
hanna.zakrisson@lund.se
046-359 47 84

Samla in och analysera resvanedata

Projektet syftar också till att öka kompetensen inom kommunen om hur IoT-data kan användas. Om projektet är framgångsrikt kan det påverka kommunens framtida strategi för att samla in och analysera resvanedata. Projektet bygger vidare på en pilot som genomfördes i SOM II-projektet med lovande resultat, där Lunds kommun, Lunds Tekniska Högskola och Trivector hade stort utbyte av samarbetet.

Fyra arbetspaket

Projektet är indelat i fyra huvudsakliga arbetspaket:

AP1: Insamling och sammanställning av appbaserad resvanedata och traditionella data. Utveckling av appen TravelVu görs för att inkludera subjektiva, upplevelsebaserade data, vilket kan bidra till att förklara val av transportsätt.

AP2: Den app-baserade datan kombineras med data från traditionella trafikräkningar för att kunna skalas upp och representera verkliga trafikvolymer.

AP3: Analysredskapet TravelViewer kompletteras med geografiska data och skalning av data till verkliga trafikvolymer, med syfte att göra datan användbar och tillgänglig för kommunen.

AP4: Analysredskapet används för att identifiera outnyttjad cykelpotential. Analyser görs för olika grupper, områden, tidpunkter etc., och inkluderar också cyklisternas egna erfarenheter.
Projektet ger insikt i hur, när, var, varför och vem som cyklar i Lund, vilket möjliggör ett mer målinriktat angreppssätt för att öka cyklingen.

Läs mer

Mer om projektet på Vinnovas hemsida

Läs mer
Relaterade projekt
Mobilitet
Ungdomars resvanor
Det digitala stadsrummet
Cykeldata
Uppsala
Mätning av gång- och cykeltrafikflöden i centrala Uppsala
Norra Djurgårdsstaden
Smart stad
Smart stad-lösningar i Norra Djurgårdsstaden