IoT-verktyg ska hjälpa människor med kronisk njursvikt

Beviljat bidrag:1 999 000 kronor
Löptid:feb 2021 - jan 2023
Projekttyp:Prototyputvecklingsprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
IoT-verktyg ska hjälpa människor med kronisk njursvikt
Status:Pågående
badge
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet har som målsättning att bidra till minskad sjukdomsprogress och förbättrad livskvalitet vid kronisk njursvikt genom ett förbättrat stöd för egenvård. Projektet går ut på att utveckla ett digitalt, IoT-baserat verktyg som ökar egenvårdsförmågan och stödjer patienter att uppfylla överenskomna mål. Det uppkopplade IoT-verktyget stödjer samarbetet runt följsamhet och erbjuder relevant datainsamling, monitorering, påminnelser, positiv beteendeförstärkning, återkoppling och utbildning.
ProjektkoordinatorInnovation Skåne AB

Projektsammanfattning

Att leva med en kronisk njursjukdom är komplext och innebär många utmaningar, bland annat att i stor utsträckning anpassa sitt liv till sjukdomen och sjukvårdens krav.

Kontakt

Bristande följsamhet till sjukvårdens rekommendationer och ordinationer avseende medicinering, kost-, aktivitets- och livsstilsråd kan medföra försämrad prognos, ökat lidande och en högre mortalitet. Även samhällskostnaderna blir högre i form av bland annat ökad sjukvårdskonsumtion och minskad arbetsförmåga.

Utgår från individens förutsättningar

Projektet har som målsättning att utveckla ett digitalt verktyg baserat på IoT som ökar patienters egenvårdförmåga och främjar patienter som samskapare att följa överenskomna ordinationer för ökad måluppfyllelse.

Vi definierar följsamhet som i vilken utsträckning patienten följer gemensamt (mellan patient och vårdgivare) överenskomna ordinationer, det vill säga ett personcentrerat förhållningssätt baserat på att skapa ett partnerskap mellan patient och vårdgivare, där stor hänsyn tas till individens förutsättningar och önskemål.

IoT-verktyg för uppföljning

Det uppkopplade IoT-verktyget stödjer samarbetet runt följsamhet och erbjuder relevant datainsamling, monitorering, påminnelser, positiv beteendeförstärkning, återkoppling och utbildning. Verktyget underlättar regelbunden uppföljning för att säkerställa bibehållen motivation och kvalitet i egenvården, och användarna kan därmed kallas till mottagningsbesök när behov finns varvid resurserna hos vårdgivaren används till rätt patient i rätt tid.

Mer läsning

Mer om projektet på Vinnovas hemsida

Läs mer
"När patienter aktivt stöttas i ett större eget vårdansvar blir vården mer samhälls-ekonomiskt hållbar, och individens långsiktiga hälsa förbättras." Magnus Wallengren, innovationsledare hälsa, Innovation Skåne
Relaterade projekt
Digital hälsa
Sahlgrenska
sensLab – en innovationsmotor inom IoT och hälsa
Sängvätning
IoT förebygger sängvätning
Hälsa vård och omsorg
IoT-plattform
Hemsjukhuset 3.0