Gå till innehåll

Hemsjukhuset 3.0

Beviljat bidrag:5 000 000 kronor
Löptid:mar 2022 - sep 2023
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:Hälsa, vård och omsorg
E-hälsa foto Adobe Stock
Status:Avslutat
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Utifrån tillvägagångsättet i projektet kommer vi leverera en receptbok/blue print på tillämpad IoT för att utmaningsdrivet lösa en av vårdens idag stora utmaningar; samverkan mellan kommunal hemsjukvård och regional primärvård med ett fokus på våra mest sjuka äldre. De långsiktiga målen med projektet är; minskat antal akutvårdsinläggningar, frigjord tid hos kommun och region, bättre upplevd vårdkvalitet, totalkostnadssänkning i kommun och region, ökad trygghet hos patient och hens anhöriga samt kontinuitet i vårdkontakterna.
ProjektkoordinatorBorgholms kommun

Projektsammanfattning

Syftet med projektet är att digitalt, via en IoT-plattform, knyta ihop patient, kommun och region på ett sätt där alla de tre parterna kan samverka. Parterna kommer att kontinuerligt kunna samla och dela information, och därigenom skapa grunden för ett löpande kontinuerligt arbetssätt som inkluderar de tre aktörerna. Det övergripande målet är att skapa kostnadseffektiv, lättillgänglig, samordnad nära vård på lika villkor för hela befolkningen. Fokus ska flyttas från sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande insatser nära invånarna.

Kontakt

Marie Sjölinder

Projektledare

marie.sjolinder@ri.se

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekterna är minskat antal akutvårdsinläggningar, frigjord tid hos kommun och region, bättre upplevd vårdkvalitet, totalkostnadssänkning i kommun och region, ökad trygghet för patienter och anhöriga samt kontinuitet i vårdkontakterna. Projektet kommer att leverera en ”receptbok” för hur God och Nära Vård kan tillämpas i praktiken. Denna kommer att visa på hur nya arbetssätt och tillämpad IoT kan bidra till att lösa en av vårdens idag stora utmaningar – samverkan mellan kommunal hemsjukvård och regional primärvård.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att ta fram och implementera nya arbetssätt inom hemsjukvården i Borgholms kommun. Baserat på krav från verksamheterna kommer en IoT-plattform som stödjer de nya arbetssätten att tas i drift. Projektet kommer att utvärdera hur patienter, anhöriga, vårdpersonal samt distansläkare upplever vårdtjänsten avseende trygghet, förtroende och tillit. Projektet kommer även att genomföra en juridisk analys kring vilka möjligheter som finns för att digitalt knyta ihop arbetet mellan kommun och region.