Gå till innehåll

Nationell förvaltning av MIMs

Beviljat bidrag:500 000 kronor
Löptid:sep 2023 - apr 2024
Projekttyp:Strategiskt projekt/arbetsgrupp
Ämnesområde:IoT-infrastruktur
API och hand foto Adobe Stock
Status:Pågående
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Syftet med det strategiska projektet Nationell förvaltning av MIMs, är att inarbeta EU:s Minimal Interoperability Mechanisms (MIMs) i DIGGs (Myndigheten för digital förvaltning) vägledningar. Målet är att säkerställa en nationell förvaltning av MIMs.
ProjektkoordinatorRISE

Projektsammanfattning

Alla delar av offentlig sektor som använder data och datadrivna lösningar gynnas av ökad öppenhet samt att spelreglerna runt interoperabilitet tydliggörs på nationell nivå. Även företagen (offentlig sektors leverantörer) gynnas av tydliga spelregler.

Syftet med projektet är att inarbeta EU:s Minimal Interoperability Mechanisms (MIMs) i DIGGs (Myndigheten för digital förvaltning) vägledningar. Målet är att säkerställa en nationell förvaltning av MIMs.

MIMs-principerna är applicerbara för alla typer av data inklusive statiska data, men principerna är speciellt användbara för IoT på grund av de stora datamängderna.

Kontakt

Claus Popp Larsen

Projektledare

clauspopp.larsen@ri.se

Upplägg och genomförande

Projektet kommer att utgå från de mogna delarna av MIM från OASC och Living-in.EU. Dessa är i dagsläget MIM1 och 2 och delar av 3.

  • MIMs 1 (Context Information) säkerställer att IoT-data går att länka på lämpligt sätt i datamängder/data-strömmar. Detta genom att använda sig av ett applikationsprogrammeringsgränssnitt (API).
  • MIMs 2 (Data Models) säkerställer att alla enheter som används i datauppsättningar/data-strömmar beskrivs med konsekventa och maskinläsbara data (alltså att man måste använda sig av datamodeller som passar till API från MIM1).
  • MIM3 handlar om transaktioner och marknadsplats. Den mogna delen av detta är kopplat till datakatalog. Här rekommenderar DIGG redan att följa DCAT-AP-SE.

EU-lagstiftning kring interoperabilitet

Många svenska kommuner använder sig redan av MIMs idag, men långt ifrån konsekvent och förvaltningsöverskridande. DIGG har utarbetat vägledningen Svenskt ramverk för digital samverkan som speglar European Interoperability Framework (EIF). Eftersom EIF är frivillig och inte efterlevs i tillräckligt hög grad vill EU lagstifta runt interoperabilitet i Interoperable Europe Act – som pekar på MIMs. OASC och Livingin. EU (som finansieras av Digital Europé Programme) ansvarar för att ta fram MIMs.

Enklare tillgängliggöra data

Genom att följa MIMs går det att bygga mer modulärt och möjliggöra att data tillgängliggörs enklare och dessutom kan återanvändas på andra ställen. Det skapar förutsättningar att leda till fler, bättre och billiga datadrivna lösningar till nytta för individ, organisation och samhälle.

Målet är att vid projektets slut har MIMs på olika sätt inarbetats i DIGGs vägledningar och andra vägledningar vilket kommer vara till stor hjälp för alla delar av offentlig sektor.

Läs mer